TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, yeni ve güçlü Türki-
ye’yi hedeflerine ulaştırabilmek için bilimin toplumun odak
noktası haline gelmesi gerektiğini belirterek, “Bilim ve teknolo-
jiyi içselleştirerek ihraç eder konuma gelmek zorundayız” dedi.
Bilim insanlarını tanımanın, kutlamanın, ödüllendirmenin
TÜBİTAK için bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Ergin, bu
amaç doğrultusunda TÜBİTAK’ın, bilim insanlarını destekleme-
ye yönelik 1965 yılında “İlim Mükafatı” adıyla başlattığı “Bilim,
Özel ve Teşvik Ödülleri”nin yarım asrı geride bıraktığına dikkati
çekti. Ergin, “Ülkemizin gelişmiş ülkelerle arasındaki bilimsel
ve teknolojik farkı kapatabilmesi daha çok çalışmakla, tekno-
lojiye hakim olmakla ve daha çok üretmekle mümkün olacak-
tır. Sorun sadece bilim ve teknolojiye egemen olmaktan ibaret
değildir. Bu egemenliği mutlaka ve mutlaka ekonomik ve top-
lumsal faydaya dönüştürmek gerekmektedir. Bilim ve teknolo-
jiyi içselleştirerek ihraç eder konuma gelmek zorundayız” diye
konuştu.
İnsanlığı güçlü kılacak temel faktörün bilimsel gelişmelerde-
ki insani değerler olduğuna değinen Ergin, “Bizim için mede-
niyet bir ağaç gibidir. Bu medeniyet ağacının kökleri kültür ve
tarih, gövdesi bilgi, dalları teknoloji, çiçekleri, yaprakları üretim
ve meyvesi toplumsal refahtır. Bu ağaca bakmak, onu koruyup
gözetmek toplumun her kesiminin görevidir. Bilim insanları ise
medeniyet ağacının can suyunu dallara, yapraklara ve meyve-
lere taşıyan öncü unsurlardır. Bu yüzden onlar tanınmalı, tanı-
tılmalı ve kıymetleri anlatılmalıdır” dedi.
Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
himayelerinde Külliye’de takdim edilmesinin, Türkiye’de bilim
insanlarına verilen önemin en anlamlı göstergelerinden biri ol-
duğunu dile getiren Ergin,“Bilime verdikleri önem ve kendileri-
ni insanlığa adayan bilim insanlarımıza iltifatları için tüm bilim
insanları adına ve Kurumum adına Sayın Cumhurbaşkanımıza
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK 50. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazanan Akade-
misyenler:
Bilim Ödülü kategorisinde; Temel Bilimlerde Prof. Dr. Alikram
Nuhbalaoğlu (Alıev) ve Prof. Dr. Marat Akhmet, Sağlık Bilimle-
rinde Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Özcan Erel.
Özel Ödül kategorisinde; Sağlık Bilimlerinde Prof. Dr. Hazire
Oya Alpar.
Teşvik Ödülü kategorisinde; Temel Bilimlerde Doç. Dr. Rama-
zan Solmaz, Prof. Dr. Atilla Cihaner, Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy
Esinoğlu, Doç. Dr. Hakan Altan. Mühendislik Bilimlerinde Yrd.
Doç. Dr. Can Alkan, Doç. Dr. Mesut Şimşek, Doç. Dr. Sinan Gezi-
ci, Prof. Dr. Çağatay Candan, Sağlık Bilimlerinde Doç. Dr. Hakan
Parlakpınar ve Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Sosyal Bilimlerde
Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu, Doç. Dr. Z. Ayşecan Boduroğlu ve Yrd.
Doç. Dr. Kamil Kıvanç Karaman.”
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook