TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
binde bir ile yüzde bir arasında) olan ve X ışını yayan gaz içe-
rirler. X-ışın uydularının yakaladığı veya başka yöntemlerle
bulunan bu kaynaklar TUG RTT150 gibi yer teleskopları göz-
lemleri ile desteklenmektedir. Planck uydusunun gözlediği
ve Sunyaev-Zeldovich etkisi ile bulunan kaynakların, yakla-
şık üç yıllık RTT150 teleskopu ile yapılan gözlem sonuçları
sunulmaktadır. Önceden bilinmeyen 47 galaksi kümesinin
(resimde yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ga-
laksi kümesi görülmektedir, kümenin galaksileri Samanyo-
lu’nun yıldızlarından ayırt edilmesi amacıyla kırmızı renkte
verilmiştir) tanısı yapılmış ve tamamı keşiftir. 65 galaksi kü-
mesinin de kırmızıya kaymaları tayfsal yöntemle ölçülmüş-
tür. 39’u ilk kez bu çalışma ile verilmiştir. Bu yolla ülkemiz
gözlemsel kozmoloji alanına girmiş bulunmaktadır. Benzer
gözlemler gelecek birkaç yıl içerisinde tamamlanabilecektir.
Ayrıca, 2017 veya sonrasında SRG (Spektrum Röntgen Gam-
ma) uydusu atıldığında, ikili anlaşma çerçevesinde bu çalış-
mada yapılanlara benzer şekilde çok sayıdaki nesne de Türk
gökbilimcilerince keşfedilebilecektir.”
TÜBİTAK TUG’un galaksi kümeleri keşif çalışması “Planck
Intermediate Results. XXVI. Optical Identification and Reds-
hifts of Planck Clusters With the RTT150 Telescope” başlıklı
makale ile dünyaya duyuruldu. TÜBİTAK TUG’dan Dr. İrek
Hamitoğlu ve arkadaşlarının bu çalışması çok okunan astro-
nomi ve astrofizik dergileri arasında yer alan “Astronomy &
Astrophysics”de Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. Keşif ma-
kalesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmemesine karşın,
şimdiden sekiz atıf almayı başardı.
TÜBİTAK TUG’ da
yürütülen proje
gözlemlerinden elde
edilen kaçan yıldızın keşif
çalışması “Discovery of an
OB Runaway Star Inside
SNR S147” başlıklı makale
ile dünyaya duyuruldu.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook