TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2015 Yılı Kamu Açık Kaynak Konferansı Yapıldı
2015Yılı Kamu Açık Kaynak Konferansı, TÜBİTAK ULAKBİM
ve Açık Kaynak Danışma Komitesi tarafından Başbakanlık,
Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
destekleriyle TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Orkun Hasekioğlu, Konferansın 2014 yılında gerçekleştiri-
len “Pardus Kamu Çalıştayı 2014”ün devamı olduğunu be-
lirtti. Hasekioğlu, açık kaynak uygulamalarının ve bunların
getirdiği fırsatların iyi değerlendirilebilmesi için bu konfe-
ransların her yıl düzenlenmek istendiğini, Pardus işletim sis-
teminin diğer açık kaynak teknolojileri üzerinde çalışacağı
temel platform olarak tasarlandığını, geçmişten günümüze
açık kaynağın evrimi ve yaygın etkiye sahip açık kaynak tek-
nolojilerinin kullanımının faydasını, açık kaynak teknolojile-
rin nasıl yaygınlaşabileceğini anlattı.
TÜBİTAK tarafından açık kaynağın yaygınlaştırılması için
gerçekleştirilen faaliyetlere, açık kaynak desteğinin bir züm-
rede olmayıp, yaygın kullanıcı ve destek ağının olduğuna
değinen Dr. Hasekioğlu, ayrıca Kamu Bilgi Teknolojileri Bi-
rimleri, Üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşları paydaş olarak
bir araya getirerek, bu sayede ortak akıl ve yol haritası oluş-
turmak gibi konulara değindi.
Pardus Projesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve
çözümler, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri,
ülkemizde yürütülen açık kaynak teknolojiler ile ilgili faali-
yetler kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı çerçe-
vesinde ele alındı. Açık kaynak teknolojiler, son eğilimler ile
kamu kurumlarının kullandığı açık kaynak çözümler hak-
kında bilgiler verildi. Bu sayede açık kaynak kullanan kamu
kurumları iş süreçleri hakkında bilgi verip deneyimlerini
paylaşma fırsatı buldular.
Kamu Bilgi Teknolojileri Yöneticileri Toplantısı, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Ergin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Her ay, bir kamu kurumu bilgi işlem dairesi başkanlığının
ev sahipliğinde düzenlenen, daire başkanı seviyesinde katı-
lımın olduğu Kamu Bilgi Teknolojileri Yöneticileri toplantısı,
bu konferans içerisinde, TÜBİTAK ULAKBİM ev sahipliğinde
ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in katılımıyla ger-
çekleştirildi.
Prof. Dr. Ergin konuşmasında; Pardus’a, dolayısıyla Açık
Kaynağa TÜBİTAK tarafından verilen desteğin artarak de-
vam edeceğini, Pardus Ekibine ve teknolojilerine yapılan
iyileştirmelerin buna ilişkin görüşlerini yansıttığını, açık
kaynak yazılımların farkındalığının artırılarak ekosistemin
kazandırılması gerekliliğinin maliyet ve sürdürülebilirlik için
ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook