TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 18

18
Bülten
ARALIK 2015
Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasın-
daki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa
Birliği Projesi KONNECT kapsamında, bir EUREKA Çağrısı
açıldı.
Çağrıya, bütün teknoloji alanlarından Ar-Ge Projeleri ile
başvuruda bulunulabilecek ve pazar odaklı, kısa sürede ti-
carileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri,
TEYDEB 1509 Programı üzerinden EUREKA kapsamında
desteklenecek. Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA
projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt
yüklenicisi olarak yer alabilecekler.
Çağrıya Katılan Ülke ve Kurumlar:
Güney Kore
– KIAT
Almanya
– DLR
Hollanda
– RVO
Türkiye
– TÜBİTAK
Güney Kore ile Özel Sektör İşbirliği Çağrısı
(KONNECT EUREKA) Açıldı
G ü n e y K o r e i l e Ö z e l S e k t ö r İ ş b i r l i ğ i Ç a ğ r ı s ı
Proje konsorsiyumu en az bir firma Güney Kore’den ve en
az bir firma da Avrupa’dan olacak şekilde, 2 ya da daha çok
ortaktan oluşacak.
Türkiye’den başvuruda bulunacak ekip, TEYDEB 1509
Programı üzerinden desteklenecek. Bu kapsamda, büyük
ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe des-
teği sağlanacak. EUREKA platformundaki projelere sağla-
nan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtla-
ma bulunmuyor. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için
proje süresi boyunca hibe destek alabilecekler.
Çağrı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2016 olarak belir-
lendi. Türk ekibin, EUREKA başvurusuna ek olarak, TÜBİTAK
1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Prog-
ramı başvurusunu da yine aynı şekilde 31 Ocak 2016 tarihi-
ne kadar tamamlaması gerekiyor.
KORE KOBİ Enstitüsü Kurumumuzu Ziyaret Etti
Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB
arasında yürütülmekte olan Bilgi Paylaşımı Programı kapsa-
mında Kore KOBİ Enstitüsü (Korea Small Business Institute -
KOSBI) yetkililerinden oluşan bir heyet TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
Ziyarette, TÜBİTAK UİDB Daire Başkanı Hakan Karataş ve
TEYDEB Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürü
Ercan Orhan tarafından TÜBİTAK’ın uluslararası işbirlikleri ve
sanayi programlarına yönelik sunumlar yapıldı.
TÜBİTAK AYEK Yönetmeliği Yeniden Düzenlendi
7 Kasım 2015 ve 247 sayılı Bilim Kurulu kararı ile yeni TÜ-
BİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) Yönetmeliği
yürürlüğe girdi.
Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için Ulu-
sal hedeflerimiz doğrultusunda bir yandan akademik pro-
jelere destek veren, bu alanda teşvik-ödül faaliyetlerine
öncülük eden TÜBİTAK, diğer yandan da uluslararası kabul
görmüş kurallar çerçevesinde bu çalışmaların sürdürülme-
sinde izlenecek etik kurallar hakkında akademisyenlerimize
yol gösterici olma misyonuna büyük önem veriyor.
Bu doğrultuda, değişen koşullar ve tecrübeler de göz
önüne alınarak TÜBİTAK AYEK Yönetmeliğinde değişikliğe
gidildi. 7 Kasım 2015 ve 247 sayılı Bilim Kurulu kararı ile yeni
AYEK Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni AYEK Yönetmeliğine
Mevzuat bölümümüzden ve aşağıdaki linkten ulaşabilirsi-
niz:
.
pdf
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook