TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 16

16
Bülten
ARALIK 2015
Türkiye, Avrupa Birliği Yolunda Bilim ve
Araştırma Alanı’nda Hızla İlerliyor
Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan ve Türkiye’de
tam üyelik sürecinde katedilen gelişmelerin değerlendiril-
diği İlerleme Raporları’nın 18.si yayımlandı.
Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu üyelik müzakerele-
rinin 25. Faslını oluşturan “Bilim ve Araştırma”, 2015 yılı Tür-
kiye İlerleme Raporu’nda gelişme kaydedilen fasıllardan bi-
rini oluşturuyor. Söz konusu fasıl, 12 Haziran 2006 tarihinde
müzakereye açıldı ve yine aynı gün geçici olarak kapatıldı.
Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik alanında son yıllarda-
ki siyasal sahiplenme, ulusal uzlaşı ve stratejik yaklaşımla
kaydedilen ivme, AB üyelik sürecine de olumlu yansıyarak,
kapanmış tek fasıl olan Bilim ve Araştırma’daki performansı-
mız 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da olumlu yönde
değerlendirildi.
Türkiye’nin Bilim ve Araştırma alanında iyi düzeyde geliş-
miş çalışmalarının bulunduğu ifade edilen Rapor’da, Türki-
ye’de araştırma ve inovasyon kapasitesinin ulusal düzeyde
artırılması ve Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunun
sağlanması yönünde önemli bir gelişme sağlandığına dik-
kat çekiliyor. Türkiye’nin Ufuk 2020 Programı’na katılımının
teyid edildiği Rapor’da, Ufuk 2020 Programı’nın ulusal ko-
ordinasyonu çerçevesinde, iyi bir ulusal irtibat noktaları ağı
kurulduğu ve tüm program komitelerde temsiliyetin sağ-
landığı belirtiliyor. Türkiye’nin, Avrupa Araştırma alanı Ko-
mitesi (European Research Area Committee-ERAC) için bir
temsilci atadığı ve ilgili diğer Avrupa Araştırma Alanı danış-
ma organlarına da düzenli katıldığı ifade ediliyor.
“Bilim ve Araştırma” faslı kapsamındaki uygulama kapa-
sitesi, AB Çerçeve Programları’na etkin katılım ve Avrupa
Araştırma Alanı’na entegrasyon yönünde sağlanacak ilerle-
me ile ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda, 2015 yılı Türkiye İler-
leme Raporu’nda bilim ve araştırma alanında vurgulanan
gelişmenin önümüzdeki yıllarda daha da artırılması, Ufuk
2020 Programı’nın Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonu’ndan
sorumlu kurum olarak en başta gelen hedeflerimizden biri-
ni oluşturuyor.
Hollanda Büyükelçisi Cornelis Van Rij TÜBİTAK’ta
Görevine yeni atanan Hollanda Ankara Büyükelçisi Corne-
lis Van Rij, Hollanda Büyükelçiliği Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Danışmanı Rory Nuijens ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
A. Arif Ergin’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşme sırasında Türkiye ve Hollanda’nın bilim, tekno-
loji ve inovasyon konularındaki ortak çalışma potansiyeli ile
karşılıklı işbirliği fırsatlarından bahsedildi.
2014 yılında TÜBİTAK ile Hollanda Uygulamalı Bilimsel
Araştırma Kuruluşu (Netherlands Organization for Applied
Scientific Research- TNO) arasında imzalanan ve Ufuk2020
Programı kapsamında etkin işbirliğini öngören Mutabakat
Zaptı çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve düzenlenen et-
kinlikler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
T ü r k i y e , A B Y o l u n d a B i l i m v e A r a ş t ı r m a A l a n ı ’ n d a H ı z l a İ l e r l i y o r
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook