TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 37

37
TÜSSİDE, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
desteklenen “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelen-
me Stratejileri Projesi”ni yürütüyor.
Zeytin ve zeytinyağı sektöründe uygulanacak etkin küme-
lenme stratejileri ve politikaları ile farkındalık oluşturmak ve
yenilikçi perspektifiyle üretimin, ihracatın, verimliliğin, kul-
lanım alanlarının ve katma değerinin artırılarak yerel kalkın-
manın artırılmasına katkı sağlamak üzere yürütülen Proje,
aynı zamanda şu amaçları da taşıyor:
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, “İETT Proje Bilgilen-
dirme Toplantısı” kapsamında TÜSSİDE’yi ziyaret etti. TÜS-
SİDE Müdürü Tezer Battal’ın Enstitü faaliyetlerini, yetkinlik-
lerini ve gerçekleştirdikleri projeleri anlattığı sunumunun
ardından, İETT temsilcileri ve TÜSSİDE “İETT Esnek Ulaşım
Proje” yürütücülerinin katılımıyla, “İETT Esnek Ulaşım Projesi
2. Faz Toplantısı” gerçekleştirildi.
Ziyarette TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, MAM Başkanı Doç.
Dr. Bahadır Tunaboylu, BİLGEM Başkan Yardımcısı Lami Kaya,
UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş, MARTEK Genel Müdürü
Orhan Çömlek ve MARTEK’teki firmaların temsilcileri de ha-
zır bulundu.
TÜSSİDE, akademisyenlerden oluşan 700 katılımcıya,
Mustafa Kemal Üniversitesi’nin (MKÜ) ev sahipliğinde “21.
Yüzyılda Liderlik ve Lider Yönetici Olmak” konulu seminer
düzenledi.
“21. Yüzyıl’da Liderlik” konulu konferans ile başlayan prog-
ramda, aralarında MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Gü-
der’in de bulunduğu katılımcılara, “Lider Yönetici Olmak”
konulu eğitim verildi. Eğitimde uygulamalı çalışmalara da
yer verildi.
TÜBİTAK’tan İETT’ye Bilgilendirme Toplantısı
TÜBİTAK Liderlik Okulu’ndan Akademisyenlere Eğitim
Türkiye’nin
Zeytin ve Zeytinyağı Stratejilerini TÜSSİDE Belirliyor
Türkiye’deki mevcut zeytin ve zeytinyağı sektörü yığınlaş-
malarının belirlenmesi; Zeytin ve zeytinyağı sektöründe üre-
tim, verimlilik ve pazarlama koşullarının tasarlanacak etkin
“Kümelenme Strateji ve Politikaları” yoluyla iyileştirilmesi ve
bu şekilde bölgesel kalkınma, istihdam ve ulusal rekabet gü-
cünün arttırılması; Kümelenme yaklaşımının ülkesel, bölge-
sel ve kırsal kalkınma politikası olarak, Türkiye’de tarım sek-
töründe nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterici olması
hedefleniyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook