TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 30

30
Bülten
T
ürkiye Gravite Veri Altyapısı ve Yükseklik Sisteminin
Modernizasyonu Projesinin imzaları atıldı. Harita Genel
Komutanlığı (HGK), Maden Tetkik ve Arama Genel Mü-
dürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) arasında imzalanan pro-
tokole göre 5 yıl içerisinde Türkiye’nin Gravite Veri Altyapısı
oluşturulacak ve yükseklikler yeniden hesaplanacak.
Proje kapsamında, mutlak gravite çalışmalarına yönelik
yaklaşık 70 noktada keşif, tesis ve ölçüm çalışmaları ile ba-
ğıl ve mutlak gravite uygulamalarına yönelik keşif ve ölçme
standartları eğitimi gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde
yaklaşık 13 bin noktada yapılacak keşif ve tesis çalışmaları ile
bu noktalarda gerçekleştirilecek bağıl gravite, GNSS, düşey
gravite gradyenti ve meteorolojik parametre ölçümlerinin
yapılması planlanıyor.
Türkiye’nin
Yükseklikleri Yeniden Hesaplanıyor
Türkiye Gravite Veri Altyapısı ve Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu Projesi ile ülke genelinde 13 bin
noktada keşif ve tesis çalışmaları yapılacak. Veriler, MTA, TPAO, TÜBİTAK gibi yer bilimleri ve maden arama
alanında gravite verisine ihtiyaç duyan kurumların hizmetine sunulacak.
Tahrip Olan Ülke Yükseklik Sistemi
Türkiye Gravite Veri Altyapısı ve Yükseklik Sisteminin Mo-
dernizasyonu İşbirliği Projesiyle, hâlihazırda ihtiyaçlara nere-
deyse cevap veremeyecek duruma gelen ülke yükseklik sis-
temi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve dünyadaki
yeni yaklaşımlarla modernize edilecek.
Proje sonunda; Mühendislik uygulamalarında kullanılan
yer gravite alanına dayalı fiziksel yüksekliklerin hassas du-
yarlıkta ve gerçek zamanda belirlenmesine imkân sağlaya-
cak. Yeni sistem aynı zamanda eski sistemle uyumlu olacak
ve yeni bir düşey referans sistemi tanımlanacak.
Ayrıca düşey referans sisteminin gerçekleşimi sırasında
ülke genelinde toplanacak yersel gravite verilerinin jeofizik,
jeoloji, maden arama gibi yer bilimlerinin diğer alanlarında
kullanılmasına imkân sunacak altyapı oluşturulacak.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...44
Powered by FlippingBook