TÜBİTAK Bülten / Sayı 154 - Ekim 2014 - page 29

29
Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Günümüzde üniversiteler;
bilgiye ulaşmanın daha da kolaylaşması, eğitimin yaşam
boyuna yayılması, kıyasıya rekabetin hâkim olması gibi ne-
denlerden dolayı bulundukları yörenin ekonomik, sosyal ve
kültürel kaynaklarıyla güçlü ilişkiler kurmak, kendi yaşamını
devam ettirebilecek gücü kendi çalışmalarından almak zo-
rundadır. Bu kapsamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi araş-
tırma-geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik, insana yatırım gibi
unsurlara öncelik vermesi ile önemli bir farklılığa sahiptir.
TÜBİTAK’ın bilime ve bilim adamına verdiği destek, üniversi-
telerimiz açısından son derece önemlidir” dedi.
“BilimMerkezlerine Verdiğimiz Destek Sürecek”
TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu ziyaretler sırasında
yaptığı açıklamalarda, “TÜBİTAK, akademik araştırma pro-
jeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait AR-GE projelerini
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ziyareti
TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu ve beraberindeki heyetin ikinci durağı, Gaziantep Hasan Kalyoncu
Üniversitesi oldu. Ziyarette, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, bilime
katkılarından dolayı TÜBİTAK Genel Sekreteri Koyuncu’ya bir plaket taktim etti.
desteklemekte, toplantı ve yayınları teşvik etmekte, gelece-
ğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar ver-
mekte ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uluslararası
işbirliği imkânları oluşturmaktadır” dedi.
TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu, “Üniversitelerimize
destek vermekten son derece memnunuz. Bilim Merkezleri-
mize verdiğimiz destek her geçen yıl artarak devam edecek-
tir” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...44
Powered by FlippingBook