TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 16

16
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ T A K B İ L G E M 3 . U l u s l a r a r a s ı B i y o s e n s ö r K o n g r e s i ’ n e K a t ı l d ı
TÜBİTAK BİLGEM 3.Uluslararası
Biyosensör Kongresi’ne Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM, 5-7 Ekim2016 tarihinde Hacettepe Üniver-
sitesi Mehmet Akif Ersoy Kampüsünde düzenlenen 3.Uluslara-
rası Biyosensör Kongresi’ne katıldı.
Biyosensörler konusunda ülkemizin en büyük etkinliği olan
3.Uluslararası Biyosensör Kongresi’nde konu ile ilgili yapılan
en son teknolojik gelişmeler ve araştırmalar kongreye katılan
araştırmacılar tarafından anlatıldı.
Hacettepe, Bilkent ve Gazi Üniversiteleri tarafından düzen-
lenen 3. Uluslararası Biyosensör Kongresi’ne BİLGEM Biyoelek-
tronik Cihaz ve Sistem Geliştirme ekibi katıldı. BİLGEM adına
katılan Dr. Yıldız Uludağ, “MıSens Device As a New Automated
Biosensing Platform Based on Real-time Electrochemical Pro-
filing (REP)” başlıklı sunumuyla, proje ekibinin geliştirdiği yeni
nesil otomatik biyosensör cihazı MiSens hakkında bilgi verdi.
Cihaz kullanılarak yapılabilecek örnek uygulamalar (içme su-
larında patojenik bakteri tanı testi, tahılda aflatoksin tanı testi
vb.) anlatıldı. Cihazlar ayrıca TÜBİTAK BİLGEM standında sergi-
lendi ve katılımcılara cihazların tanıtımı yapıldı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook