TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİ-
DE) ile PTT arasında “PTT Genel Müdürlüğünün Kurumsal
Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi Projesi” sözleşmesi
imzalandı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in, TÜBİTAK
TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal’ın, Proje Danışmanı
Metin Yerebakan’ın ve PTT merkez teşkilatında görevli yö-
neticilerinin katılımı ile proje açılış toplantısı gerçekleştirildi
ve projenin yol haritası tüm katılımcılarla paylaşıldı.
Bu proje ile PTT’nin uygulamakta olduğu süreçlerin ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 27001 yönetim sis-
temleriyle bütünleşeceği bir Entegre Yönetim Sistemi (EYS)
modellemesi yapılacak. Böylece Entegre Yönetim Sistemi
ile kurum süreçlerinin temel yapısı güçlenerek hareket ka-
biliyeti daha da artacak. Ayrıca kurum süreçlerinin tüm bi-
leşenlerinin tutarlı bir sistem içinde birleştirilmesi, kurum
hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak, iç ve dış iletişimin güç-
lenmesi sağlanacak, iş tekrarlarından kaynaklı verimsizlik
ortadan kaldırılacak, iş süreçlerinde sadeleşme sağlanacak.
PTT, Entegre Yönetim Sistemi ile
Kurumsal Yapısını Güçlendiriyor
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook