TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 18

18
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E v e İ T Ü İ ş b i r l i ğ i n d e Y ö n e t i m B i l i m l e r i S e m p o z y u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE ve İTÜ İşbirliğinde
Yönetim Bilimleri Sempozyumu
Yönetim bilimleri yaklaşımlarıyla ülkemizdeki yönetim
kültürünün geliştirilmesi, sürdürülebilir yönetim sistemlerin
oluşturulması, kısıtlı kaynakların etkin kullanabilmesi ama-
cıyla Ar-Ge içeren araştırma, danışmanlık ve eğitim projeleri
gerçekleştiren TÜBİTAK TÜSSİDE, Yönetim Bilimleri kültürü-
nün yaygınlaşması ve bu alanda yapılan güzel uygulamala-
rın paylaşılması amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
işbirliğiyle, Yönetim Bilimleri Sempozyumu düzenleyecek.
8-9 Aralık 2016 tarihleri arasında, İTÜ İşletme Fakültesi’nde
düzenlenecek olan sempozyumun ana teması “Kamu ve
Özel Sektörde Yönetim Bilimleri Uygulamaları” olarak belir-
lendi.
Sempozyum kapsamında yönetim bilimleri alanında
kamu ve özel sektör çalışanları akademisyen, uzman ve öğ-
rencilerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılacağı bilgilendirme
toplantıları ve sunumları gerçekleştirilecek.
Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiriler, TÜ-
BİTAK TÜSSİDE ve İTÜ ‘deki akademisyen ve uzmanlardan
oluşan bir Akademik Kurul tarafından değerlendirilecek. 2
gün sürecek sempozyumda yaklaşık 40 bildirinin sunulması
bekleniyor.
Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiler
-
pozyumu.com sayfasında bulunuyor.
Katılmak isteyenlerin online kayıt yapmaları gerekiyor.
/
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook