TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
o l l a n d a Tema s l a r ı
TÜBİTAK Heyeti Amsterdam Bilim Parkı’nda İncelemeler-
de Bulundu
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin başkanlığındaki TÜBİTAK Heye-
ti, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı onaylı ülkenin en
büyük 8 bilim parkından biri olan Amsterdam Bilim Parkı’nı
ziyaret etti.
Lisans ve yüksek lisans seviyesinde 6 bin öğrenci, 2 bin
500’ü aşkın araştırmacı ve 130 civarında bilim ve teknolo-
ji şirketine ev sahipliği yapan Bilim Parkı’ndaki ziyarette;
Nanolitografi İleri Araştırma Merkezi (Advanced Research
Center for Nano-Lithography-ARCNL) ve Madde Üzerinde
Temel Araştırma Vakfı’na (Foundation for Fundamental Re-
search on Matter-FOM) bağlı, FOM Atom ve Molekül Fiziği
Enstitüsü’nde (FOM Institute for Atomic and Molecular Phy-
sics- AMOLF) incelemelerde bulunuldu. ARCNL Direktörü
Dr. Joost Frenken ile gerçekleştirilen görüşmede, ilânı plan-
lanan Türkiye-Hollanda Bilim ve İnovasyon Yılı’nda Türk aka-
demisi ve sanayisi ile malzeme ve nanoteknoloji alanlarında
kurulacak işbirliklerinden duyulacak memnuniyet belirtildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in Hollan-
da’daki Diğer Temasları
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin liderliğindeki
heyet, Avrupa’nın en önemli burs-fonlama kuruluşları ara-
sında yer alan Eğitimde Küreselleşme Kurumu’nu (The Or-
ganisation for Internationalisation in Education-EP Nuffic)
ziyaret etti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkedeki
bin 150’nin üstünde eğitim kurumuyla anlaşması bulunan
ve senelik burs bütçesi 44 milyon Avro civarında olan EP
Nuffic ziyareti kapsamında her iki taraf yöneticileri arasında
gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası eğitimdolaşımının bi-
limdiplomasisi açısından ne denli önemli olduğu vurgulandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN ve beraberin-
deki TÜBİTAK Heyeti, Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü’nü
de (The Netherlands Organisation for Scientific Research-
NWO) ziyaret etti. NWO Başkanı Prof. Dr. Stan Gielen’in ev
sahipliğindeki ziyarette gerçekleşen görüşmede Prof. Dr.
Ergin, Türkiye’nin GSYİH’si içerisindeki yıldan yıla artış gös-
teren Ar-Ge harcamalarına dikkat çekerken, ülkemizce bi-
limsel ve teknolojik gelişmeye verilen önemin altını çizdi.
NWO Başkanı Gielen ise Türkiye ve Hollanda arasında ger-
çekleştirilmesi planlanan ikili işbirliklerinden duydukları he-
yecanı belirtirken, Türk ve Hollandalı araştırma gruplarının
desteklenmesi husûsunda üzerlerine düşen görevi yerine
getirmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti. Kurumu-
muzun Hollanda’daki en temel muadil kuruluşu durumun-
daki NWO, hâli hazırda desteklemekte olduğu 6 binden faz-
la Ar-Ge projesi, 3 bin 574’ü erişime açık 18 bin 796 yayını,
9 tematik alan özelinde kurulmuş araştırma enstitüsü, özel
sektör, kamu ve akademiyi bir araya getirmeyi amaçlayan
araştırma destek programlarıyla Avrupa’nın önde gelen
araştırma konseylerinden birisi konumunda.
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve beraberindeki heyetin, Hol-
landa Girişimcilik Ajansı’na (Netherlands Enterprise Agen-
cy-RVO) yaptıkları ziyarette, 2017 yılında yoğunlaşması
planlanan Türkiye-Hollanda inovasyon işbirliği çalışmaları
kapsamında, özel sektör ve akademi birliktelikleri konusun-
da yapılabilecekler üzerinde duruldu. Heyetimizce, TEYDEB
destekleri hakkında bilgi verildi. Eurostars ve EUREKA prog-
ramları özelinde Türk ve Hollandalı özel sektör kuruluşları-
nın ortak başvuruda bulunmalarının daha fazla teşvik edil-
mesi üzerinde mutabık kalındı.
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin başkanlığındaki TÜBİTAK Heyeti,
Hollanda Uygulamalı Araştırmalar Örgütü’ne de (Nether-
lands Organisation for Applied Scientific Research-TNO) bir
ziyaret gerçekleştirdi.
TNO Başkan Yardımcısı Wim Nagtegaal ile Kurumumuz
Heyeti arasında gerçekleşen görüşmede, TNO’nun akade-
mi ve sanayi arasında geçişi sağlayabileceği ve hem temel
araştırma hem de uygulamalı araştırmalar gerçekleştire-
bilen yapısı nedeniyle TÜBİTAK için önemli bir uluslararası
işbirliği ortağı olabileceği belirtildi. TNO, gerçekleştirdiği
Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, Hollanda genelindeki şirket-
lere, hükümet organlarına ve kamu kuruluşlarına bilimsel
danışmanlık yapan, 3 bin 800 çalışanı ve yaklaşık 3 bin şirke-
tin hizmet sağlayıcısı olma özelliğiyle Hollanda’nın en etkin
bilimsel araştırma kuruluşu. Nagtegaal, ülkemize stratejik
önem atfeden TNO’nun, önümüzdeki dört yılı kapsayacak
bir Türkiye işbirliği planlamalarının bulunduğunu ve uzun
vadede TÜBİTAK-TNO ve Türk-Hollanda sanayisinin birlikte
işletecekleri bir “Ortak İnovasyon Merkezi” modelinin İstan-
bul’da kurulabileceğini düşündüklerini belirtti.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook