TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü ve TSE işbirliği ile İslam ülke-
lerinde ilk defa bir Ar-Ge faaliyeti ürünü olarak helal gıda ana-
lizleri için referans jelatin geliştirildi. Jelatinde domuz DNA’sı
varlığı tayini ile ilgili olarak SMIIC (The Standards and Metro-
logy Institute for Islamic Countries) bünyesindeki ülkeler başta
olmak üzere uluslararası bir yeterlilik testi (YT) açıldı. TSE YT
hizmeti konusunda TS EN ISO/IEC 17043 standardından Tür-
kiye’nin ilk akredite olan kuruluşu olup jelatin çevrimi ulusla-
rarası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Uluslararası
katılımlarda başvuru ve program dili İngilizce olacak. https://
adresinden yeterlilik test başvurusu yapılabiliyor.
“Helal Gıda Analizlerinde” gıda ve gıda katkı maddelerinin
kaynağının belirlenmesi İslami hassasiyetler açısından önem
taşıyor. Ancak özellikle gıda katkı maddeleri üretilirken, katkı
maddelerinin üretildiği hammaddeler çok sayıda kimyasal iş-
lemden geçtiği için ilk halinden fiziksel, kimyasal ve moleküler
olarak farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple kaynağından şüphe
duyulan gıdaların analizlerinde gıda analiz laboratuvarları zor-
luk çekiyor ve kendilerini test edecekleri yeterlilik test mater-
yallerine ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle gıda sektöründe yaygın
kullanım alanı olan “Jelatin”, üretildiği kaynağının tespit edil-
mesi durumunda zorluk yaşanan katkı maddelerinin başında
geliyor. Bu durum ise jelatin içeren gıdalar bakımından tüketi-
cilerde kaygı oluşturuyor.
Türkiye’de İlk: Jelatin’de
Gen Tayini Yeterlilik Testi
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook