TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 14

14
Bülten
ARALIK
2016
B e l a r u s ’ a T e k n o k e n t l e r A r a s ı İ ş b i r l i ğ i Z i y a r e t i
Belarus’a Teknokentler Arası
İşbirliği Ziyareti
Türkiye – Belarus, Ar-Ge ve inovasyon ilişkilerini geliştir-
mek, Türkiye’de üretilen ileri teknoloji ürünlerinin uluslara-
rası ticarileşmesine, endüstriyel uygulamalarının geliştiril-
mesine katkıda bulunmak, Ar-Ge ve inovasyon sektöründe
önemli rol alan teknoparkların ve teknoloji transfer ofisleri-
nin işbirliği kapasitelerini artırmak, inovatif faaliyetleri des-
tekleyerek ülke dış ticaretine dolayısı ile ülke kalkınmasına
katkıda bulunmak amacıyla Belarus’a ziyaret gerçekleştiril-
di.
Ziyarete üç teknopark (TÜBİTAK Marmara Teknokent, Ko-
caeli Üniversitesi Teknopark, GOSB Teknopark) temsilcisi ve
11 firma temsilcisi olmak üzere toplam 18 kişi katıldı.
Minsk kentinde The Minsk City Teknopark, Politeknik Tek-
TÜBİTAK MARTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknokent ve GOSB Teknopark’tan oluşan bir heyet, tekno-
kentler arasında işbirliğini geliştirmek üzere Beyaz Rusya’nın Minsk Kentini ziyaret etti.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook