TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 18

18
Bülten
MAYIS 2016
alanlarında faaliyet gösterecek metroloji laboratuarlarının
kurulmasının da gündeme alındığını dile getirdi.
Yürütülen çalışmayla TÜBİTAK UME’nin Suudi Arabistan
için ulusal zaman ölçeği de ürettiğine işaret eden Işık, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
“TÜBİTAK UME ile Kral Abdullah Ay Gözlem ve Araştırma
Başkanlığı (KACCOLR) arasında imzalanan sözleşme çer-
çevesinde, KACCOLR personeline, Mekke zamanını tayin
eden dev mekanik saatin atomik saatler ile eş zamanlılığının
sağlanması konusunda eğitim düzenlendi. İmzalanan yeni
sözleşmeyle Mekke saatinin eş zamanlılığı için eksikliği tes-
pit edilen yardımcı cihazların KACCOLR’ye temini sağlandı.
Projenin ülke içinde dağıtılması, izlenebilirliği ve SASO’nun
Uluslararası Atomik Zaman Kulübü üyeliği için destek veril-
di. Üretilen ulusal ölçekle Suudi Arabistan, dünya zamanının
belirlenmesine katkı verir duruma geldi ve Mekke zaman öl-
çeği iyileştirildi.”
Koordine Evrensel Zaman (UTC)
Uluslararası Atomik Zaman Kulübü’ne üye ülkelerin za-
man frekans ile ilgili laboratuvarlarında bulunan atomik
frekans standartları ile Uluslararası Yer Dönme ve Referans
Sistemleri Servisi’nden (IERS) gelen veriler kullanılarak özel
bir algoritma neticesinde Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar
Bürosu (BIPM) tarafından üretilen zaman bilgisidir. Ülkelerin
kullandıkları saat dilimlerini içermez. Dünyanın kendi ekseni
etrafındaki 1 tur dönüşü olarak adlandırılan 1 günün atomik
frekans standartları ile oluşturulan zaman ölçeğine uyarlan-
masıdır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji
Enstitüsü’nün (UME) Suudi Arabistan için ulusal zaman ölçe-
ği ürettiğini belirterek, “Üretilen ulusal ölçekle Suudi Arabis-
tan dünya zamanın belirlenmesine katkı verir duruma geldi
ve Mekke zaman ölçeği de iyileştirildi” dedi.
TÜBİTAK UME ve Suudi Arabistan Krallığı Standard, Met-
roloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) arasında anlaşma im-
zalandığını bildiren Işık, bilimsel alanda uluslararası sisteme
entegre olmaya çalışan Suudi Arabistan’ın, metroloji altya-
pısını sıfırdan kurulacağını anlattı.
Yürütülen çalışmayla, Suudi Arabistan için ulusal zaman
ölçeği üretildiğine dikkati çeken Işık, “Projenin ülke içinde
dağıtılması, izlenebilirliği ve SASO’nun BIPM-TAI (Uluslarara-
sı Atomik Zaman Kulübü) üyeliği için destek sağlandı. Üreti-
len ulusal ölçekle Suudi Arabistan, dünya zamanın belirlen-
mesine katkı verir duruma geldi ve Mekke zaman ölçeği de
iyileştirildi” ifadesini kullandı.
Işık, projenin tamamlanmasıyla Suudi Arabistan’ın tica-
retindeki teknik engellerin kaldırılması için ülkede olması
gereken kalite alt yapısının en önemli ayağını oluşturan bi-
limsel metroloji (ölçümbilimi) sisteminin anahtar teslimi ku-
rulumu, kurum uzmanlarının eğitimi ve bu sistemin ulusla-
rarası metroloji sistemine entegrasyonunun sağlanmasının
hedeflendiğini söyledi.
Projede gösterilen başarının ardından TÜBİTAK UME ve
SASO arasındaki işbirliğinin genişletildiğine işaret eden Işık,
bu kapsamda fizik, elektrik-elektronik, mekanik ve kimya
S u u d i A r a b i s t a n ’ ı n U l u s a l S a a t i n e T Ü B İ T A K İ m z a s ı
Suudi Arabistan’ın “Ulusal
Saatine” TÜBİTAK UME imzası
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook