TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK Ar-Ge Firmaları ve Sanayicileri
Gaziantep’te Buluşturdu
TÜBİTAK Marmara Teknokent’in önderliğinde, OSBÜK, Ga-
ziantep Sanayi Odası, KADEM, Gaziantep Üniversitesi, Gazi-
antep TGB işbirliği ile gerçekleştirilen “Ar-Ge Sanayi Buluş-
ması” Gaziantep’te yapıldı.
Türkiye’nin en nitelikli Ar-Ge firmaları ile Gaziantep’in en
büyük sanayicilerini bir araya getiren toplantı, Gaziantep
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Top-
lantıya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin’in yanı sıra 10
TGB’den 55 Ar-Ge firması ile yüze yakın sanayici katıldı.
Açılışta konuşan TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Mü-
dürü Dr. Orhan Çömlek, programın Türkiye’deki üniversite-
lerin sanayi ile işbirliği adına çok önemli ve özel program
olduğunu söyledi. Çömlek, bu birliktelikler sonrası ortaya
çıkacak ürünler sayesinde yurt dışına bağımlılığın kalkaca-
ğına dikkat çekti.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ga-
ziantep’in 6. büyük ekonomi şehri olduğunu, 1998’den son-
ra Gaziantep’te yapılan Ar-Ge projeleriyle şehrin daha da
geliştiğini kaydetti. Konukoğlu, “Değişim için Ar-Ge önemli.
Bu değişim de Ar-Ge ve üniversitelerden geçiyor” dedi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz
Coşkun, Gaziantep’in Türkiye’de ekonomi geriye gittiğinde
bile gelişen ve ürünlerini 180 ülkeye satan bir şehir olduğu-
nu kaydetti. Gaziantep’in Kocaeli’nden sonra ikinci büyük
sanayi kenti olduğunu anlatan Coşkun, “Bilgiyi sermayey-
le buluşturup yeni şeyler başarmak istiyoruz. Bilgiyi ürüne
gömmediğimiz takdirde global olarak geri kalırız. Bilgi ve
sanayi arasındaki psikolojik engelleri kaldırarak aralarında-
ki bağlantıyı sağladık. Türkiye’de ilk defa OSB içinde meslek
yüksek okulu kurduk. Ayrıca Türkiye’de şirketleşen tek TTO
Gaziantep Target TTO’dur” dedi.
“Ar-Ge’nin Payı Artacak”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Türkiye’nin
akademiye verdiği desteğin yüzde 10, sanayiye ise yüzde
70 seviyelerinde olduğunu belirterek, “Teknoparklar akade-
minin sanayiye olan ihtiyacını belli eden yerler. Son 10 yıl-
da Ar-Ge’ye GSYİH’nın binde 5’i aktarılırken, şimdi bu oran
yüzde 1’lere çıktı. Bu oran ile Afrika’nın önüne geçtik. Ama
hala Avrupa ve Uzak Doğu’nun gerisindeyiz. Hedefimiz 5 yıl
içinde bu oranı yüzde 3’e çıkartmak. 2023’te yüzde 3 olacak
Ar-Ge desteğinin üçte ikisini özel sektörün yapmasını istiyo-
ruz” diye konuştu.
Kadınlara Forklift Sertifikası
Açılış konuşmalarının ardından, KADEM, Sanlab Simülas-
yon, Gaziantep Teknokent, Gaziantep Sanayi Odası ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce düzenlediği
“Gaziantepli Kadınlar Türkiye’nin Yükünü Kaldırıyor” projesi
kapsamında eğitim alan 30 kadını temsilen 6 kadına serti-
fikaları verildi. Teorik ve pratik forklift eğitimi alan kadınlar,
forkliftler ile küçük bir gösteri düzenlediler.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook