TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 12

12
Bülten
MAYIS 2016
T E Y D E B Y ü r ü t m e K o m i t e Ü y e l e r i
TEYDEB Yürütme Komite Üyeleri Bilgi Günü Gerçekleştirildi
Komite ve Danışma Kurulu üyelerine bilgilendirme yapıl-
ması amacıyla, 20 Nisan 2016 Çarşamba günü TÜBİTAK Feza
Gürsey Salonu’nda düzenlenen Bilgi Günü etkinliği göreve
yeni başlayan Yürütme Komite Üyelerinin katılımı ile ger-
çekleşti.
Etkinlik, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) desteği alarak tamamlanan projelerden derlenen,
“Başarı Hikâyeleri” örneklerinin yer aldığı, kısa film gösteri-
mi ile başladı. Kısa film gösteriminin hemen ardından; TEY-
DEB’ten sorumlu Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik,
“Proje Karar Süreçlerinde Dikkate Alınması Gereken Önemli
Hususlar” konulu sunumu ile TÜBİTAK TEYDEB Proje Karar
Süreçlerinde aktif yer alacak komite üyelerine, karşılaşacak-
ları durumlara ilişkin detaylı bilgiler aktardı.
Konuşmasında TÜBİTAK’ın temel olarak üç görevi bulun-
duğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Birincisi bilim,
teknoloji ve yenilik politikalarının oluşturulmasında hükü-
mete yardımcı olmak. İkincisi bizzat Enstitüleri vasıtasıyla
yüksek katma değerli Ar-Ge projeleri yapmak. Diğeri de üni-
versite, kamu ve özel sektör Ar-Ge projelerini desteklemek
ve nitelikli bilim insanı yetiştirilmesini teşvik etmek. İşte Tek-
noloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB)
genel resimdeki yeri burası” şeklinde konuştu. Çelik konuş-
masını şöyle sürdürdü:
“16 BİN PROJE, 5 MİLYAR LİRA HİBE DESTEK”
“TÜBİTAK TEYDEB 12 alt grup ile çalışmakta olup bunlar-
dan 6’sı teknoloji grupları, 6’sı destek gruplarıdır. Artan iş
yükümüzün gereği olarak daha etkin ve verimli işleyiş ka-
zanmak için, süreçlerimizi ve uygulamalarımızı sadeleştirme
ve gereksinimlere uygun hale getirme yönünde içe dönük
çalışmalarımız bu yıl yoğunluk kazanmıştır.
Bu çerçevede; destek programları mevzuatına yönelik ça-
lışmaların yanı sıra organizasyon seviyesinde de daha etkin
yönetim çözümleri tasarlanmaktadır.
Başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 30 bin başvuru-
nun alındığı TEYDEB Programlarında büyük çoğunluğu özel
sektör olmak üzere yaklaşık 7bin firmanın 16 bin projesine
2015 sabit fiyatlarıyla 5 milyar TL hibe destek verilmiştir. Bu
tutarın da yaklaşık iki katı kadar Ar-Ge yapan kuruluşlarımı-
zın harcama yaptığı bilinmektedir.”
Başvurulara ölçeksel olarak bakıldığında KOBİ Projelerinin
büyük ölçekli projelere göre daha fazla artış gösterdiğini
kaydeden Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Desteklenen projelerin
zaman içerisindeki evrilişine baktığımızda genel olarak bir
artış olduğunu görmekteyiz. 2007 yılında bu artış hızlanmış
olup, 2012 yılında tekrar ek bir ivme kazanmıştır. Son 10 yıl-
da 2004-2015 yılları arasında KOBİ’lerin desteklenen proje
sayısı 5 katına, büyük ölçekli firmaların desteklenen proje
sayısı ise 5 katına çıkmıştır. Bu projelerin geldiği firmaların
KOBİ - büyük firma ayrımına baktığımızda da firmaların yak-
laşık %32’sinin büyük ölçekli, %68’inin ise KOBİ olduğunu
görüyoruz” diye konuştu.
Proje sayılarının artmasıyla doğru orantılı olarak hakem iz-
leyici sayısının da arttığını belirten TÜBİTAK Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, 2015 yılında 742’si ilk defa olmak
üzere 3 bin 382 hakem görevlendirildiğini söyledi. Çelik ko-
nuşmasına şöyle tamamladı:
“Projelerin değerlendirilmesi sırasında, Komite Üyelerinin
program mevzuatlarını dikkate alması da son derece mü-
himdir. Programmevzuatlarına PRODİS ana sayfası üzerinde
yer alan “Mevzuat ve Belgeler” seçeneğinden ya da TÜBİTAK
web sayfasından ulaşmak mümkündür. Son olarak Komite
Üyelerinin, proje kapsamında görev yaptıkları üniversiteden
hizmet planlanması durumunda, ilgili projeye hakem atama
aşamasından başlayarak, projenin Komite toplantısında gö-
rüşülmesi dâhil hiçbir aşamasında yer almaması gerekir.”
Bu yıl TEYDEB Yürütme Komitesi ve Danışma Kurullarında,
üniversitelerin yanı sıra sanayi temsilcisi üyeler de yer aldı.
TEYDEB Yürütme Komite Üyeleri Bilgi Günü etkinliği TEY-
DEB Başkanı Mehmet Aslan’ın TEYDEB hakkında kısa bilgi-
lendirmesi ve yeni Yürütme Komite Üyelerine, TEYDEB Grup
Yürütme Komite ve Danışma Kurul Başkanlarını takdimiyle
sona erdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook