TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ARDEB Destekleri Türkiye’nin Tamamını Kapsadı
Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) ait
2015 yılındaki proje başvurularını ve verilen destekleri içe-
ren istatistiklere göre, ARDEB’den destek almayan hiçbir il
kalmadı. ARDEB, 2006-2015 yılları arasında 14 bin 481 pro-
jeye toplam 4 milyar 982 milyon TL destek verdi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) ait
2015 yılındaki proje başvurularını ve verilen destekleri içe-
ren istatistiklere göre, toplamda sekiz destek programı ile
başta üniversiteler olmak üzere tüm araştırmacılara destek
veren ARDEB’den destek almayan hiçbir il kalmadı. Önerilen
ve desteklenen proje sayılarının önceki yıllara göre önemli
oranda artış gösterdiği görülürken, daha önce destek alma-
yan ilin 2015 yılında destek aldığı, destek almış olan illeri-
mizin ise desteklerini artırdığı gözlemlendi. Son 10 yıl içeri-
sinde en fazla proje öneren, projesi en fazla desteklenen üç
il Ankara, İstanbul ve Kocaeli oldu. Ankara’nın önerdiği 12
bin 935 projenin 3 bin 538’i desteklendi. Projelere toplam 2
milyar 10 milyon 213 bin 764 TL aktarıldı. 12 bin 484 proje
öneren İstanbul’un 3 bin 77 projesi desteklendi ve projelere
765 milyon 487 bin 384 TL aktarıldı. Kocaeli ise 2 bin 735
proje önerdi. 609 projesi desteklenen Kocaeli’ne 688 milyon
64 bin 74 TL aktarıldı.
2014 yılında toplam proje başvurusu 9 bin 623 iken, bir-
çok ili ve KKTC’yi kapsayan 54 tanıtım sunumu, eğitimler ve
diğer tanıtım faaliyetleri ile süreçlerde gerçekleştirilen iyi-
leştirmeler sayesinde, 2015 yılında bu sayı yüzde 26 artışla
12 bin 116’ya yükseldi. Yürürlükteki proje sayısındaki artış
ise yüzde 22 oldu. 2015 yılı sonu itibarıyla, ARDEB’de yürü-
yen 5 bin 122 projeye toplamda 700 milyon TL bütçe aktarıl-
dı. En fazla başvuru “1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı”na yapıldı. 1001 progra-
mını sırasıyla “3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme”,
“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme“ ve
“1002 - Hızlı Destek” programları izledi. ARDEB, 2006-2015
yılları arasında 14 bin 481 projeye toplam 4 milyar 982 mil-
yon TL destek verdi.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB), bünyesinde yer alan on araştırma destek grubu ve üç
müdürlük aracılığıyla Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji
politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİ-
TAK Bilim Kurulunca onaylanmış yıllık programlar ve uzun
vadeli hedefler doğrultusunda üniversitelerden, eğitim ve
araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu
kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini de-
ğerlendiriyor, destekliyor, izleyip sonuçlandırıyor.
Tüm bu süreçlerle ilgili gelişmeler belirli aralıklarla kamu-
oyuna duyuruluyor ve verilen desteklerin üniversite bazlı,
bölgesel ve il bazlı dağılımları ile ilgili istatistikler, Eğitim,
Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü (ETAP) tara-
fından web sayfasında yayınlanıyor. Bu verilere, “Akademik
Destek İstatistikleri” başlıklı web sayfasından ulaşılabilir.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook