TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Selçuk ve Boğaziçi Üniversitelerinde COST Bilgi Günü
Selçuk Üniversitesi
TÜBİTAK- Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbir-
liğinde Tıp ve Veterinerlik Fakülteleri’nde COST bilgilendir-
me toplantıları düzenlendi.
Etkinliklere Selçuk Üniversitesi bünyesinden katılan yak-
laşık 40 araştırmacının yanı sıra Selçuk Teknokent Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Veterinerlik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
Uğur Uslu ve Prof. Dr. Gürkan Uçar da katıldı. Toplantılarda
COST Kuruluşunun genel yapısı, COST Aksiyonlarına katılım
kuralları, COST katılımından elde edilecek kazanımlar ve
Türkiye’nin COST katılım istatistikleri gibi konularda bilgi-
lendirmede bulunuldu.
Boğaziçi Üniversitesi
TÜBİTAK - Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
İşbirliği’nde gerçekleştirilen Bilgi Günü’nde TÜBİTAK’ın ulu-
sal koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu COST Kuruluşu
hakkında bilgi verildi. Kurumumuz uzmanları tarafından
gerçekleştirilen sunumda COST Kuruluşunun yapısı, Aksi-
yon adı verilen COST bilimsel ağlarına katılım koşulları ve
bu katılımdan elde edilecekler anlatıldı. Sonrasında Tür-
kiye adına COST Aksiyon başkanlığı görevi yürütmüş olan
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Uysal,
katılımcılarla COST tecrübelerini paylaştı. Etkinliğe Boğaziçi
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Akarun, Boğaziçi
Üniversitesi mensupları ile çevre üniversite, kurum ve özel
teşebbüslerden gelen temsilciler katıldı.
ARDEB Proje Destekleri Alanya’da Tanıtıldı
TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası akademik araştırma prog-
ramları ve bilim insanları desteklerine dair bilgi vermek
üzere Türkiye’nin her yerinde akademisyenlerle bir araya
gelmeye devam ediyor. Bilgi günleri, temel olarak araştır-
macıların ulusal ve uluslararası düzeyde artış gösteren aka-
demik araştırma desteklerine dair farkındalıklarını ve des-
teklerden yararlanma oranlarını artırmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
(ALKÜ) TUBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanı (AR-
DEB) Prof. Dr. Zafer Evis’i konuk etti. ALKÜ İşletme Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe ALKÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fatih Gültekin, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Kazım De-
velioğlu, ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis, TUBİTAK Eğitim
Tanıtım ve Program Değerlendirme (ETAP) Müdürü Hüseyin
Akova, ALKÜ Rektörlük Daire Başkanları, Akademik Personel
ve öğrenciler katıldı.
“Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri”başlıklı toplantı-
da, açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Pınarbaşı, ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis’e, kendilerini
kırmayarak ALKÜ’ye geldikleri için teşekkür etti.
ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis, TUBİTAK tarafından
akademik personele sağlanan proje destekleriyle ilgili ola-
rak geniş bir bilgilendirme yaptı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook