TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
MEB ile TÜBİTAK Arasında Uluslararası Robot Yarışması İşbirliği
Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında ortaöğretim ve
yükseköğretim öğrencilerinin katılımıyla Uluslararası Robot
Yarışması İşbirliği Protokolü imzalandı.
TÜBİTAK ile Uluslararası Robot Yarışması İşbirliği Protoko-
lü imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Yusuf Tekin, TÜBİTAK’ta devrimniteliğinde reformların yapıl-
dığını belirterek, meslekî ve teknik eğitimde de çok önemli
reformların gerçekleştirildiğini kaydetti. Meslekî ve teknik
eğitimi hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirdiklerini
ifade eden Tekin, buradaki insan kaynağının daha rasyonel
kullanımı için çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını
söyledi.
TÜBİTAK’la yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu ifa-
de eden Müsteşar Tekin, “Bu protokolle, meslekî ve teknik
eğitim liseleri daha cazip hale gelecek ve meslek liselerine
daha fazla öğrencinin gitmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla,
öğrencilerin hem daha iyi yetişmelerini sağlayacak hem de
onların bu anlamdaki yetenekleri ve başarılarını ödüllendi-
rebileceğimiz bir süreç olacak” diye konuştu.
“İşin Temel Kaynağı İnsan Beynidir”
TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin ise, TÜBİTAK’ın büyük bir de-
ğişim ve yeniden yapılandırmanın içerisinden geçtiğini be-
lirterek, TÜBİTAK’ın bilim ve teknoloji sektörlerini destekle-
mekle mükellef bir kuruluş olduğunu ifade etti. Ergin, robot
yarışmasını birlikte düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu işin
temel kaynağı insan beynidir. Dünyada bilim ve teknoloji-
yi bir adım ileriye götürenlerin kim olduğuna baktığımızda,
belli kalıpların dışında düşünen, teoriye hâkim olmanın öte-
sinde bizzat bu işlerle uğraşmış insanları görüyoruz. Dolayı-
sıyla, ‘kutunun dışında, kuralların dışında’ denilen düşünce
yapınızı bize gösterin’ dediğimiz faaliyetlerin içerisinde, bu
beyinleri alıp yeşertmek gerçekten olayın anahtar noktası
olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK olarak bu gibi faaliyetlere gönülden destek ver-
mek istediklerini kaydeden Ergin, “Millî Eğitim Bakanlığı ile
yaptığımız bu işbirliği, bizim için inanılmaz derecede de-
ğerlidir. Burada kabiliyetine, bilgisine, bakış açısına, hatta
bir noktasında memlekete karşı ahlaki ve insani değerlere
sahip çocuklarımızı, beyinlerimizi alıp bunları daha üretken,
ülkenin geleceğine dair daha faydalı hale nasıl getireceği-
mizi; TÜBİTAK olarak projelerle, burslarla veya istihdamla bir
noktaya taşımanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz”
ifadelerini kullandı.
Bilgi ve Becerilerini Kullanan Girişimci Bireyler Yetişecek
İmzalanan protokolle TÜBİTAK; Üniversitelerin Endüstriyel
Otomasyon, Mekatronik, Makina ve Malzeme Mühendisliği
bölümü öğretim üyelerinden yarışma jürisini belirleyerek
Millî Eğitim Bakanlığına bildirecek. TÜBİTAK´ın desteğiyle
yapılacak robot yarışmasıyla, meslekî ve teknik eğitimin
niteliğinin artırılması, orta ve yükseköğretim seviyesindeki
meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin, bilgi ve becerilerini
kullanan, girişimci, bilimsel düşünen, rekabet edebilme bi-
lincine sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Protokolle
ayrıca; öğrencilerin, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları
için ortam hazırlanması, toplumda meslekî ve teknik eğitim
konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomas-
yon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri konusunda
çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi hedefle-
niyor.
Bu yıl, “Gaziantep Belkıs-Zeugma” temalı ve “Ahican Bel-
kıs-Zeugma Antik Kentinde” sloganıyla yapılacak yarışma;
Temalı Robot, Çizgi İzleyen Robot, Hızlı Çizgi İzleyen Robot,
Sumo Robot, Mini Sumo Robot, Serbest Robot, Robotino
(Hareketli robotlar) olmak üzere 7 farklı kategoride düzen-
lenecek.
11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gaziantep’te onun-
cusu yapılacak uluslararası robot yarışması, 2014 yılından
beri TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. Kategoriler
bazında ilk üç dereceye giren öğrenci ve danışmanına para
ödülü verilecek.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook