TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Ergin, KBM’de İncelemelerde Bulundu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK)Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Kocaeli Bilim Merkezi’nde
incelemelerde bulundu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla eski Seka Kağıt Fabrika-
sı’nın restore edilmesiyle kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’nin
açılışının üzerinde kısa süre geçmesine rağmen Kocaeli ve
şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü
söyledi.
Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzeneklerin kendi imkânla-
rımızla yapılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. A. Arif Ergin, “TÜBİTAK olarak bilim merkez-
lerinde, sergi tedarikinde, ana süreçlerin düzenlenmesinde
yardımcı oluyoruz. Ayrıca proje ekibine sergi tedariki üzeri-
ne eğitimler vermekte, Bilim merkezinin organizasyonel ya-
pısını belirlemede ve işletme danışmanlığı alanında destek
sunmaktayız. Ayrıca Denetleme Kurulu oluşturulmasında ve
işletilmesinde de yardımcı oluyoruz” dedi.
Bilimmerkezlerinin önemine işaret eden TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Ergin,“Bilimmerkezleri, farklı yaş gruplarından, fark-
lı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve tek-
nolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, bilim
ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçla-
yan, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, kamu yararı
gözeten, kâr amacı gütmeyen, kamu veya özel sektör kay-
nakları ile finanse edilen merkezlerdir. Hepimiz bilimi kitap-
larda gördük. Çok azımız çocukluğumuzda bilimin hayatın
her anında ve her köşesinde olduğunun farkındaydık. Yani
bizler, en azından öğrenciliğimizde, bilimin hep zor, hep so-
ğuk yüzünü gördük. Bu sebeple bilim merkezleri TÜBİTAK
olarak bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz bu merkezlerde
bilime dokunacak. Fen bilimleri, matematik, fizik, biyoloji,
kimya gibi alanların içine dalacak; adeta bilimle oynayacak”
diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin’in Kocaeli BilimMerke-
zi’nde yaptığı incelemelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş ile Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ali Yeşildal da hazır bulundu.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook