TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 8

8
Bülten
NİSAN 2016
GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi Tanıtımı Yapıldı
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojile-
ri Enstitüsü (BTE) tarafından geliştirilen
ARINC653 uyumlu Gerçek Zamanlı İşletim
Sistemi’nin (GzİS), TUSAŞ tarafından geliş-
tirilen Sayısal Uçuş Kontrol Bilgisayarı’na
(SUKB) entegrasyonu ve HÜRKUŞ IronBird
Test Ortamında teknoloji gösterimini kap-
sayan proje tanıtım toplantısı, TÜBİTAK
BİLGEM Yazılım teknolojileri Enstitüsü’nde
(YTE) yapıldı.
Tanıtım toplantısına SSM, TUSAŞ,
Hv.K.K.lığı ve TÜBİTAK’tan önemli sayıda
temsilci katıldı. Program, TÜBİTAK BİLGEM
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Müdü-
rü Dr. Mehmet Sezgin’in açılış konuşmasıy-
la başladı; TUSAŞ Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in konuşmalarıyla
devam etti. TÜBİTAK BİLGEM ve TUSAŞ ara-
sında mutabakat muhtırası imzalandı.
SUKB Projesi kapsamında geliştirilen
Otopilot Sisteminin, HÜRKUŞ uçağına ve
Milli Muharip Uçak (TF-X) gibi geliştirile-
cek yerli platformlara entegre edilmesi ve
sertifikasyonu planlanıyor.
G z İ S - S U K B E n t e g r a s y o n P r o j e s i
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook