TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
artması 1980’li yıllarda kamuoyunun endişelerinin artması-
na yol açmıştır. Hükümetler kamuoyunun endişelerini göz
önünde bulundurarak, küresel bir anlaşma için harekete
geçtiler” şeklinde konuştu.
Küresel iklim değişikliğinin hiçbir konuda olmadığı kadar
insanların ilgisini çektiğine dikkati çeken Çelik, “ Bu yoğun
ilgi bir yandan hükümetleri tedbirler almaya sevk ederken,
diğer yandan da bilim adamları ve mühendisleri ekonomik
ve endüstriyel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla iklim dostu teknolojiler geliştirmeye sevk etmiştir.
Ülkemiz üniversitelerinde yürütülen pek çok iklim değişik-
liği ile ilgili çalışma yanında TÜBİTAK’a bağlı araştırma mer-
kezi ve enstitülerde de iklim değişikliği kapsamında yapılan
pek çok çalışma bulunmaktadır. Kurumumuz bünyesinde
gerçekleştirilen iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü
rol üstlenen Marmara Araştırma Merkezine bağlı Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsünde bu projenin yanı sıra pek çok
başka çalışma da gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
İklim değişikliği ile ilgili olarak TÜBİTAK’ın yaptığı çalış-
malar hakkında bilgiler sunan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “İklim
değişikliği ile ilgili çalışmalara kurum olarak büyük önem
verdiğimizi ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye
her zaman için hazır olduğumuzu belirtmek isterim”diyerek
konuşmasını bitirdi.
Proje kapanış toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.Mehmet Emin Birpınar, TÜBİTAK
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma
Ayaz, TÜBİTAK MAM araştırmacılarından Dr. Faruk Dinçer,
Ayşegül Avinal, Ece Gizem Çakmak, Tuğba Doğan ve İmran
Türe ile Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile çe-
şitli sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden
toplam 152 kişi katıldı.
Türkiye İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM’ın ortak çalışması
kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş-
birliği içerisinde hazırlandı. Proje kapsamında gerçekleşti-
rilen çalışmalar, İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi’nin
hazırlanması ile ülkemizin sera gazı emisyon projeksiyon-
ları ve sektörel analizlerinin yapılması olmak üzere iki ana
başlık altında toplandı. Bildirim kapsamında; Ulusal Şartlar,
Sera Gazı Emisyon ve Yutak Envanteri, Politika ve Önlemler,
Sera Gazı Emisyonları Projeksiyonları, Etki, Etkilenebilirlik ve
Uyum, Finansman Kaynakları ve Teknoloji Transferi, Araştır-
ma ve Sistematik Gözlem, Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunun
Bilinçlendirilmesi başlıkları altında ülkemizde gerçekleştiril-
mekte olan çalışmalara yer verildi. Ayrıca, İklim Değişikliği
Bildirimleri Arşivi ve Hazırlama Portalı (
.
tr/) güncellenerek, ileriki yıllarda ulusal bildirimlerin bu por-
tal üzerinden hazırlanmasına olanak sağlandı.
Projenın önemli çıktılarından biri de, 2015 yılı Eylül ayında
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryası’na sunulan
Ulusal Katkı Beyanı’nın oluşturulmasında temel alınan Sera
Gazı Emisyon Projeksiyonları ve Sektörel Analiz Raporu oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili 13
bakanlık ve STK’lardan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi
Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) üyeleri ile birebir çalışmalar
gerçekleştirildi.
Proje çıktıları ve sonuçları ayrıca ülkemizin, 2015 yılında
Paris’te gerçekleştirilen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Taraflar Konferansı’nda kabul edilen Paris Anlaşması mü-
zakerelerinde alacağı pozisyonun belirlenmesi açısından da
belirleyici rol oynadı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook