TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 6

6
Bülten
NİSAN 2016
ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de yazılı-
mın öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları işten zevk aldıkları
bir ortam sunmasını amaçladıklarını söyledi.
TÜBİTAK’ın eğitim müfredatına önemli katkılar sağladığı
ifade eden Prof. Dr. A. Arif Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı ile
TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında ilköğre-
tim ve ortaöğretimde bazı derslerin öğretim programlarının
güncellendiğini sözlerine ekledi.
Güncellenen öğretim programlarının kademeli olarak uy-
gulamaya konulduğunu aktaran Ergin, “Güncellenen tüm
öğretim programlarında, kazanımlar ve içerikler sadeleş-
tirilerek günlük hayat ilişkisi güçlendirildi. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin aktif olarak kullanılabileceği konu ve ka-
zanımlara vurgu yapıldı. Yine öğrencilerin dersleri daha iyi
anlamaları için 3 bin animasyon hazırlanması kararlaştırıldı”
şeklinde konuştu.
Tanıtım toplantısında, etkileşimli tahtalarda kullanılacak
TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen ulusal işletim sistemi Par-
dus yazılımı ve yeni arayüzün getirdiği yeniliklere ilişkin su-
numlar yapıldı.
Yeni bir çalışma olan ETAP´ın, etkileşimli tahta kullanımın-
da gelinen yeni bir aşamayı işaret ettiğini ifade eden Bakan
Avcı, FATİH Projesi´nin en güçlü yanlarından birinin, kurulan
cihazların kolaylıkla güncellenebilmesi ve uzaktan kontrol
edilmesi olduğunu aktardı.
Yazılımdaki gelişmeleri ve son kullanıcılardan sağlanan ih-
tiyaçları dikkate alarak güncelleme yapılmadığında, kurulan
veya dağıtılan cihazların atıl duruma geleceğinin farkında
olduklarını söyleyen Bakan Avcı, konuşmasında şunları ifa-
de etti:
“Yeni etkileşimli tahta arayüzü, FATİH Projesinin güncel-
lenme ve kendini yenileyerek yoluna devam etme hususun-
da sergilediği ataklığı da göstermektedir. Etkileşimli tahtalar
için geliştirilen bu yeni arayüz, öğretmen ve öğrencilerin et-
kileşimli tahtayı özellikle ders sırasında daha rahat kullan-
malarını sağlamak amacıyla mevcut Pardus arayüzünün
ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesiyle yeni bir arayüz
olarak tasarlandı. Tasarım ve eklenen yeni özellikler, dokun-
matik ekranlı bir cihazın daha kolay ve etkili kullanımını sağ-
laması düşünülerek geliştirildi.”
Pardus Projesinde önemli adımlar atılmaya devam ettiğini
F a t i h P r o j e s i n e “ P a r d u s ” D e s t e ğ i
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook