TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 10

10
Bülten
NİSAN 2016
T ü r k - İ n g i l i z B i l i m v e İ n o v a s y o n Y ı l ı
Türk-İngiliz Bilim ve İnovasyon Yılı
Kapanış Etkinliği Manchester’da Düzenlendi
Mart 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen açılış etkinliği ile
başlatılan “Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı”, 9
Mart 2016 tarihinde İngiltere’nin Manchester şehrinde dü-
zenlenen Kapanış Etkinliği ile sona erdi.
Kapanış etkinliğine, her iki ülkeden araştırma kuruluşu,
özel sektör, üniversite ve sanayi temsilcileri ile araştırmacılar
katılırken, açılış konuşmalarını ülkemizi temsilen Kurumu-
muz Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Ergin konuşmasında, uluslararası bilimsel ve
teknolojik işbirliklerinde artık bir paradigma değişimi göz-
lendiğine ve bunun sonucunda, inovasyonun uluslararası
işbirliklerinin önemli bir bileşeni haline gelmeye başladı-
ğına değindi. Ergin ayrıca, ülkemizde bilim ve teknolojiye
yönelik varolan güçlü siyasi destek, dinamik insan kaynağı,
etkin ve gelişime açık altyapı ile iyi işleyen bir uluslararası
ağ geliştirebilmiş olması sayesinde Türkiye’nin dünya arena-
sında nitelikli işbirlikleri kurmak için aranan bir ortak olarak
gündeme geldiğini belirtti. Bunun en yakın örneği olarak da
İngiltere ile başlatılmış olan işbirliklerini ve iki ülke arasında
gelecek dönemde yapılması plananlan çalışmaları gösterdi.
Etkinlikte aynı zamanda Ufuk2020 kapsamında 5G ile Bilgi
ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication
Technologies) alanlarında Kurumumuz Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı AB Çerçeve Programları Müdürlüğü’nün
önderliğinde bir çalıştay düzenlendi. Bu alanlarda çalışmak-
ta olan Türk ve İngiliz akademi, kamu ve özel sektör temsil-
cileri bir araya gelerek ortak proje çalışmalarına dair görüş-
meler gerçekleştirdi.
Seremoni kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik
ise Kurumumuz ve İngiltere’deki paydaş kurumlar arasında
gerçekleştirilen Yürütme Komitesi toplantısı oldu. Komi-
te’de, Kurumumuz ile paydaşları arasında Türk-İngiliz Bilim
ve İnovasyon Yılı süresince gerçekleştirilen çalışmalar ve
2021 yılına kadar devam edecek olan Katip Çelebi-Newton
Fonu kapsamında yapılacak işbirlikleri görüşüldü.
Bunların yanı sıra, Bilim ve İnovasyon Yılı’nın kapanışı vesi-
lesiyle 7-11 Mart 2016 haftası boyunca Kurumumuz tarafın-
ca daha birçok etkinlik ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.
Research Councils UK (RCUK) ile Ortak Proje Değerlendirme
Paneli, İngiltere’deki çeşitli bilim ve teknoloji kampüsleri ile
kuluçka merkezlerine ziyaret, Türk rektörler ile İngiltere Yük-
sek Öğretim Enstitüsü üst yünetimi arasında gerçekleştiri-
len yuvarlak masa toplantıları ve Kurumumuz ile Rolls Royce
arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme ile ziyaret bun-
lardan en önde gelenleri idi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook