TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 14

14
Bülten
NİSAN 2016
TÜBİTAK, Genç Beyinleri Bilim ve
Teknolojide Yarışmaya Çağırıyor
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Bİ-
DEB), ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli araştırma alanla-
rında üniversite öğrencilerini çalışmalar yapmaya özendir-
mek, üniversite öğrencilerine kariyerlerinin başında bilime,
ekonomiye ve sanayiye katkı sağlayan projelere imza atma
olanağı sunmak amacıyla sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik,
yazılım alanlarında üç ayrı yarışma düzenledi.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan “2241/B Sanayi
Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”, “2238 Üniversite
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması” ve “2242 Lisans Öğren-
cileri Yazılım Projeleri Yarışmaları” için öğrenciler en fazla üç
kişiden oluşan ekiplerle e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 4
Nisan-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında online başvuru yapa-
bilecekler.
Değerlendirme süreci sonucunda Final Sergisine kalma-
ya hak kazanan öğrencilerin projeleri bir anlamda görücü-
ye çıkacak ve projeler katılımcılar tarafından incelenecek,
proje sahipleri ile hayata geçirilebilmesi tartışılacak. Aynı
zamanda ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşan jüri-
ler tarafından yapılacak değerlendirme sonrası derece alan
projeler belirlenecek. Dereceye giren proje sahiplerine ve
danışmanlarına para ödülleri verilecek.
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ile, girişim-
cilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğ-
rencileri arasındaki önemini arttırmak, teoride öğrendikleri-
ni pratiğe dökebilme yeteneklerini geliştirmek, hayatın her
alanına dair yenilikçi ve girişimci fikirlerini desteklemek ve
genç beyinlerin araştırmacı kültüre sahip olmalarını sağla-
mak amaçlanıyor.
Yarışmaya bu yıl BilimMerkezi Sergi Ünitesi Tasarımı Kate-
gorisi eklendi. Bu kategoride, etkileşimli öğretim yaklaşımı
ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Bilim
Merkezleri için özgün ve nitelikli sergi ünitesi örneklerinin
tasarlanması hedefleniyor. Tasarlanacak sergi ünitesi, bilim
ve teknoloji temelinde herhangi bir konuda oluşturulabilir.
Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri değerlendirme-
leri ile her kategoride birinci olan projeye 10 bin TL, ikinci
olan projeye 7 bin 500 TL, üçüncü olan projeye 5 bin TL para
ödülü verilecek.
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje Yarışması ile Mühen-
dislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve beşe-
ri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinde
öğrenim gören lisans öğrencilerinin bitirme tezlerinde uy-
gulama potansiyeli yüksek olan ürün geliştirmek ve süreç
iyileştirme alanlarında sanayi ve iş dünyası ile ortak çalışarak
geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedefleniyor.
Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri değerlendirme-
leri ile her kategoride birinci olan projeye 10 bin TL, ikinci
olan projeye 7 bin 500 TL, üçüncü olan projeye 5 bin TL para
ödülü verilecek. Ayrıca ödül alan projelerin sanayi danışma-
nı ve akademik danışmanına projelere verilecek para ödül-
lerinin yarısı kadar para ödülü verilecek.
Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda, yaşadı-
ğımız bilişim çağında lisans öğrencilerinin somut projeler
geliştirerek ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttır-
mak, bilişim teknolojileri konusunda girişimci ve yenilikçi
projeleri destekleyerek ülkemizin bu alandaki sorunlarına
çözüm üretmek ve yerel sektörün gelişimine katkı sağla-
mak, bu doğrultuda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştir-
meyi teşvik etmek amaçlanıyor.
Yarışma “Bilimsel Çözümler, Akıllı ve Teknolojik Çözümler”,
“Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları “ ve “Açık Kaynaklı
Yazılım Uygulamaları” olmak üzere dört alt kategoride dü-
zenlenecek. Yarışma sonunda yapılacak akademik jüri de-
ğerlendirmeleri ile her kategoride birinci olan projeye 10
bin TL, ikinci olan projeye 7 bin 500 TL ve üçüncü olan proje-
ye 5 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca ödül alan projelerin
akademik danışmanına projelere verilecek para ödüllerinin
yarısı kadar para ödülü verilecek.
G e n ç B e y i n l e r e B i l i m v e T e k n o l o j i d e Y a r ı ş m a Ç a ğ r ı s ı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook