TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi” (ETAP)
ETAP’ın Doğuşu:
Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi,
TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından ta-
mamen yerli kaynaklarla açık kaynak olarak geliştirildi.
ETAP, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okullarda kulla-
nılmakta olan ve etkileşimli tahtalara özel olarak tasarlandı.
Tasarım ve eklenen yeni özellikler dokunmatik ekranlı bir
cihazın daha kolay ve etkin kullanımının sağlaması düşünü-
lerek geliştirildi.
Araştırma Süreci:
Araştırma süreci 2 ana aşamadan oluş-
maktadır. Bu aşamalar kullanıcı görüşmeleri ve gözlemler-
dir. Bu aşamalara ek olarak netnografik bir çalışma da yürü-
tülmüştür.
Analiz ve Saha Çalışmaları:
İstanbul ve Ankara’da Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı toplam 6 okulda dersleri yerinde
gözlemleyerek öğretmenlerimizin eğilimleri incelendi. Kul-
lanıcıların mevcut tahtalardaki işletim sistemlerinde yaşa-
dıkları sorunlar belirlendi ve tasarım bu sorunlara çözümler
üretilerek geliştirildi.Katılımcı Profillleri ve mevcut etkile-
şimli tahtaların kullanım senaryoları belirlenerek bu senar-
yoların uygulanmasını kolaylaştırıcı fonksiyonlar tasarımda
kullanıldı.
Netnografik Çalışma:
İnternette Forum araştırmaları ya-
pılarak öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları problem-
ler, beğenilen özellikler belirlendi.
Elde edilen bulgulara göre eskizler çizildi ve tasarım ha-
yata geçirildi. İlk canlı hali ile Ankara Lisesinde teste gidil-
di. Kullanıcılarımızın ilk kez karşılaştıkları ETAP ilk versiyonu
üzerinde araştırma sürecinde belirlenen kullanım senaryo-
larını uygulamaları istendi. %65 hiç anlatım yapmadan kul-
lanıcıların senaryoları doğru uygulayabildikleri gözlemlen-
di. Onlardan aldığımız geri dönüşleri de 2. versiyon hayata
geçirildi ve 2. canlı testi gerçekleştirmek üzere Türk Telekom
Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi’ne gidildi ve aynı test senar-
yoları uygulandı. 2. Testin sonunda kullanım senaryolarının
%80’inde hiç bir anlatım olmaksızın kullanıcıların başarı ile
gerçekleştirildiği gözlemlendi. ETAP, kullanıcılardan alınan
geri bildirimlerle her gün geliştirilmeye devam etmektedir.
Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesinin Öne Çıkan
Özellikleri
ETAP Panel:
Uzun ve detaylı araştırmalarımız sonucu etki-
leşimli tahtaları daha verimli kullanmaya yönelik olarak ge-
liştirdiğimiz ETAP Paneli bir sınıf ortamında ihtiyaç duyulan
görevlerin en hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır.
ETAP Klavye :
Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi için özel
olarak geliştirdiğimiz sanal klavye sayesinde fiziksel bir
klavyeye ihtiyaç duymadan kolayca metin girişi yapabilirsi-
niz.Klavyemiz bir metin alanına dokunulduğunda otomatik
olarak gösterilebilmekte, tablet ve tam görünüm sunmakta,
farklı giriş dili ve renk seçeneklerini barındırmaktadır.
Ekran Karartma :
ETAP Panel üzerinden erişilen Ekran
Karartma özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı karar-
tılarak gizlenmek istenen bilgi gizlenebilir veya tam ekran
modunda tüm ekran cihazın kapatılmasına gerek duyma-
dan karartılarak tüm dikkatin öğretmen üzerine çekilmesi
sağlanabilir.
Tahtalar :
Etkileşimli Tahta Arayüzü aynı anda birden faz-
la tahtada çalışma imkanı sunarak öğretmenlerin ekrandaki
pencerelerin konumlarını değiştirmelerine veya kapatmala-
rına ihtiyaç duymadan diledikleri gibi bir yerleşimde sunum
yapabilmelerini ve etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde
faydalanabilmelerini sağlamaktadır.
Dokunma Eylemleri:
Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi için
geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etki-
leşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden en etkin şekil-
de faydalanabilmektedir. Bu eylemlerden birkaçı şöyledir:
• Uzun dokunuşla sağ tıklama menüsü gösterilmesi
• İki parmak ile dokunup genişletme ve daraltma yaparak
yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılabilmesi
• İki parmak ile dokunup sürükleyerek sayfa içinde kaydır-
ma yapılabilmesi
• Bir pencerede iki parmak ile uzun süre basılı tutulduktan
sonra pencerenin kolaylıkla ekranda taşınabilmesi
• Ekranın alt kısmında iki parmak dokunuşu yapılarak ETA
Klavye’nin gösterilip gizlenmesi
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook