TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (Slovak Academy
of Sciences – SAS) arasındaki VI. Ortak Bilimsel Çalıştayı, 17
Mart 2016 tarihinde Slovakya’nın Smolenice şehrinde ger-
çekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanlık ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi (MAM) temsilcilerinin yanı sıra akademik araştırmacı-
lardan oluşan 15 kişilik Türk heyeti ziyaret kapsamında ilk
olarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki Büyükelçiliğimiz
tarafından kabul edildi.
17 Mart 2016 günü gerçekleştirilen Çalıştay’da, tanıtım su-
numlarının ardından düzenlenen tematik oturumlarda her
iki ülkeden Malzeme Bilimleri, Biyoilaç ve Gıda alanlarında
çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, bu başlıklar altındaki
öncelik alanlarının belirlenmesi ve ortak proje fikirlerinin or-
taya çıkarılması amacıyla oturumlar gerçekleştirdi. Heyetin
bir bölümü ise tematik toplantılarla eş zamanlı olarak dü-
zenlenen saha ziyaretinde Trnava şehrindeki Slovak Nükleer
Santral Araştırmaları Enstitüsü’nde (Slovak Nuclear Power
Plant Research Institute VÚJE) incelemelerde bulundu.
Kapanış oturumunda, ortak öneriler ve çalıştay sonuçları
katılımcılara sunulurken, toplantı çıktılarını içeren bir tuta-
nak heyet başkanları tarafından imzalandı.
İki kurumun yanı sıra Slovak Cumhuriyeti İstanbul Başkon-
solosluğunun da katkıları ile 2010 yılından bu yana her yıl
bir ülkede düzenlenen ortak bilimsel çalıştaylar kapsamın-
da taraflar arasındaki işbirliğinin seyri ve aynı yıl içerisinde
açılacak olan tematik işbirliği çağrısının konularına dair ka-
rarlar alınıyor.
TÜBİTAK - Slovak Bilimler
Akademisi 6. Ortak Çalıştayı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook