TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 12

12
Bülten
NİSAN 2016
İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i U l u s a l B i l d i r i m l e r i n i n H a z ı r l a n m a s ı
İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin
Hazırlanması Projesi Tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)
arasında 27 Aralık 2013 tarihinde imzalanan sözleşme kap-
samında gerçekleştirilen “İklim Değişikliği Ulusal Bildirim-
lerinin Hazırlanması Projesi” kapanış toplantısı Ankara’da
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Mustafa Öztürk, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Çelik, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklimDeği-
şikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanı Mehrali Ecer ve Proje
Yürütücüsü Dr. Bilgin Hilmioğlu tarafından konuşma ve su-
numlar gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk,
yaptığı konuşmada toplumda tüm kesimlerin iklim değişik-
liği konusunda farkındalığının artması gerektiğini belirterek,
“Ulusal katkımıza göre, 2012-2030 yılları arasında 1 milyar
920 milyon ton sera gazı emisyonu önlenmiş olacak. 2030
yılı itibarıyla kişi başı emisyon değerimiz 13,3 tondan, 10,5
ton değerine düşecektir” dedi.
Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne 2004, Kyoto Protokolü’ne ise 2009’da taraf ol-
duğunu belirten Öztürk, “İklim değişikliği ile mücadele kap-
samında ülkemizin politika ve stratejilerini belirlediği İklim
Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu kuruldu.
Böylelikle, Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede yol hari-
tasını belirlemiş oldu” dedi.
Öztürk, Türkiye’nin 2010 yılında ulusal iklim değişikliği
stratejisini, 2011 yılında da ulusal iklim değişikliği eylem
planını oluşturduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin hızla geliş-
mesine rağmen, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında yüz-
de 21’e kadar azaltılmasını hedeflediğini belirtti.
“İklim değişikliği son yıllarda endişe verici”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise za-
man ilerlemesine eşzamanlı olarak dünyadaki iklim şartla-
rının değiştiğine dikkati çekerek, “ Artan sınai üretim, orta-
lama insan ömründeki uzama, artan refah seviyesi ve hızla
artan dünya nüfusu fosil yakıt tüketimini büyük bir hızla
artırmış ve artırmaya devam etmektedir. Bunun sonucunda,
atmosfere salınan sera gazları doğal bir süreç olan iklimsel
dalgalanmaları olumsuz yönde etkileyerek dünyadaki yaşa-
mı olumsuz etkileyen, eğer yeterli derecede önlem alınmaz-
sa da sonlandırabilecek İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği so-
runu ortaya çıkmıştır. İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliği
ile ilişkilerini ortaya koyan bilimsel kanıtların günden güne
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook