16
TÜBİTAK’tan
Girişim Sermayesi
Şirketlerine Önemli Destek
TÜBİTAK yeni yürürlüğe koyduğu 1514 GirişimSerma-
yesi Destekleme Programı ile KOBİ’lerin çekirdek veya
başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarını
girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılayacak.
T
ÜBİTAK Kanununda yapılan değişiklikle, teknoloji ve ye-
nilik odaklı KOBİ’lere çekirdek ve başlangıç finansmanı
sağlayabilecek yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarına
destek sağlanabilecek.
TÜBİTAK tarafından girişim sermayesi fonlarına sağlana-
cak destekle, yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştir-
me potansiyeli bulunan KOBİ’lerin erken aşamadaki (çekir-
dek ve başlangıç aşamaları) finansman ihtiyaçları bu fonlar
aracılığıyla karşılanacak. Bu sayede, ülkemizdeki teknoloji
ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların
oluşturulması ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin
teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin geliştirilmesi
hedefleniyor.
Yeni destek Programı ile ülkemizdeki KOBİ’lerin yaşam
döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zengin-
leştirmesine, Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirmesine
ve kamunun bu süreçlerdeki etkin rolünün artırılmasına kat-
kı sağlanıyor.
1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme
Programı’na, Türkiye ya da yurtdışında faaliyet
gösteren Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yönetici-
leri başvurabiliyor.
Başvuru sahiplerinden, Türkiye’de yerleşik
teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere yatırım yapa-
cak Girişim Sermayesi Fonu oluşturmaları bekle-
niyor.
Girişim Sermayesi fon büyüklüğünün %20
’sine varan oranda hibe destek...
Girişim Sermayesi fonlarına toplam fon bü-
yüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği
verilecek program kapsamında fon süresi 12 yıl
olacak. Bu sürenin 5 yılı yatırım dönemi ve kalan
süre de yatırımdan çıkış dönemi olacak.
TÜBİTAK’ın hibe ettiği tutar ve buna karşılık
gelen kâr, (TÜBİTAK Payı), fon tasfiye sürecinde,
Fon Yöneticisinin performansına göre, Özel Yatı-
rımcı ve Fon Yöneticisi arasında paylaştırılacak.
Fonlara
Destek
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48