Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
17
Başvurular, açılacak olan
çağrı dönemlerinde proje
şeklinde alınacak ve çağrı
duyuruları
.
gov.tr adresinden duyuru-
lacak.
1 Ağustos 2013’de açılan ilk
Çağrı 13 Aralık 2013 tari-
hinde son bulacak.
Girişim
Sermayesi
Başvurular
Ekonomide durağanlıktan dinamizme geçilmesi, olası
orta gelir tuzağı sarmalından kurtulunması ve sürdürülebilir
büyüme için yenilikçi, teknoloji odaklı erken aşama işletme-
lerin varlığı tartışmasız önem kazanıyor.
Girişim sermayesi, erken aşama işletmelerine finansman
ve rehberlik sağlayarak bu işletmelerin erken aşamalarında
başarısızlığa uğramamalarına, ölüm vadisini geçmelerine ve
onların büyüme, ticarileşme ve markalaşmalarına yardımcı
oluyor. Bugün küresel marka haline gelmiş teknoloji şirket-
lerinin hemen hepsi erken dönemlerinde girişim sermayesi
H
e
m
Y
e
r
l
i
H
e
m
Y
a
b
a
n
c
ı
Y
a
t
ı
r
ı
m
c
ı
F
o
n
l
a
r
a
D
e
s
t
e
k
G
i
r
i
ş
i
m
S
e
r
m
a
y
e
s
i
N
e
d
e
n
Ö
n
e
m
l
i
?
desteği alıyor.
Birçok ülkede, kamu girişim sermayesinin öneminin far-
kına varmış olup etkin bir Girişim Sermayesi sektörü oluş-
turmaya çalışıyor ve sektörün büyümesine katkı sağlama
arayışına girişiyor.
TÜBİTAK’ın yeni desteğiyle, Fon Yöneticilerinin yönettiği
girişim sermayesi fonlarının teknoloji ve yenilik odaklı KO-
Bİ’lere yaptıkları yatırımların desteklenerek ülkemizdeki Gi-
rişim Sermayesi ekosisteminin etkinliğinin artırılması amaç-
lanıyor.
B
a
ş
v
u
r
u
l
a
r
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48