TÜBİTAK
Bilim Teknik Dergisin’de Bu Ay...
Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi
Yeryüzüne 90 dakikada vuran güneş ışığının tüm dünya-
nın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu
söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2012 raporunda kü-
resel enerji sisteminin hiçbir şekilde sürdürülebilir bir düze-
ne oturmadığının altını çiziyor. Rapora göre enerji talebi ve
karbondioksit yayılımı artarak devam ediyor. Dünya çapında
fosil yakıt enerji sistemlerine verilen devlet desteği, yenile-
nebilir enerji desteğinden 6 kat fazla. IEA’nın Haziran 2013
ortalarında
yayımladığı enerji-çevre konulu bir başka raporda ise
küresel ısınmanın üçte ikisinden sorumlu aktör olarak ener-
ji sektörü gösteriliyor. Dolayısıyla, iklim değişikliğine sebep
olduğu bilinen fosil kaynakların hâlâ dünyanın bir numaralı
enerji
hammaddesi olması (%78,3) endişe verici. Bununla be-
raber, son yıllarda dünya çapında hızla yaygınlaşmakta olan
yenilenebilir enerji sistemleriyle bu gidişin geri çevrilmesine
çalışılıyor. 2012 sonu itibarıyla yenilenebilir enerjinin küresel
enerji arzı içindeki payı %21,7’ye ulaştı. Önceki yıllarda
daha çok sıcak su sistemleriyle sınırlı kalan güneş enerjisi
son on yılda uygulanan temiz enerji teşvikleriyle ülkelerin
elektrik talebine de cevap veriyor. Günümüzün en hızlı bü-
yüyen ve maliyeti en fazla düşen enerji teknolojisi durumun-
daki güneş enerjisi, hidro enerji (%16,5) ve rüzgâr enerjisinin
ardından üçüncü en geniş kapasiteli teknoloji durumunda.
Sonsuz enerji kaynağı olarak Güneş, gelecek nesillerin sağ-
lığı, barışı
ve ekonomisi için âdeta bir can simidi görevi üstleniyor.
Adı “Güneşin ülkesi” demek olan Anadolu, maliyeti son beş
senede nükleer enerji santrallerininde altına düşen güneş
enerjisi kurulumları için önemli bir üs haline getirilebilir mi?
46
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50