12
S
ilikon Vadisi’ne Giden 10 Girişimci ve Projesi
“Mobilya alışverişinde
vizi dönemi" proje-
siyle
geliştirdiğimiz
cihazla mobilyaları 3
boyutlu olarak tarıyo-
ruz ve istenilen dese-
nin ışıkla yansıtılması-
nı sağlıyoruz. Mobilya
alacaklar
istedikleri
renk ve deseni bu ci-
hazla anında görebi-
lecekler.
Mert Küçük
Kubilay Kaan AYDIN
Ahmet Hidayet KİRAZ
Umut GÜLTEPE
Salih KÜKREK
Her Şeyi Gören Göz
Projemiz ile Ameri-
ka'da kardeş şirket
kurduk. Bu proje,
dünya
ölçeğinde
yenilik içeren, trafik
sorununa
yenilikçi
ve her yerde uygula-
nabilir bir araç-çevre
veri iletişimi çözümü
geliştiren yapısı ile
başlatılmış durumda.
Fabrika içinde kulla-
nılmak uzere insansız
taşıma araçları geliş-
tirdik. Bu sayede fab-
rikalarda işletme ma-
liyetlerini yüzde 75
azaltabiliyoruz.
Sis-
tem belirli noktalar
arasında çalışabiliyor.
İstenilen adrese gidi-
yor.
Moda tasarımcıları ve
moda yazarları için
sistemde bulunabilir-
liklerini artıracak bir
sosyal servis geliştir-
dik. Kendi tasarımla-
rını diğer insanlara
satmaya
çalışanlar
için çok önemli ve
yeni bir platform.
Robotik ve simülas-
yon alanında çalışan
bir firmayız. Ameri-
ka'da simülatör kıs-
mının daha öne çı-
kacağını gördük ve iş
makinesi simülatörü
geliştirdik. İş makine-
si operatörleri bun-
dan böyle simülatör
ile yetiştirilecek.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52