TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
de bulunan “iyot soğurma hücresi” düzeneği ile ana yıldızın
bu salınımları dikine hız yöntemi ile gözlenmiştir.”
Dr. Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının bu önemli bulgusu-
nun, 2007 yılından bu yana TUG’da bulunan RTT150 teles-
kobu kullanılarak Türk, Japon ve Rus bilim insanlarının or-
taklığıyla gerçekleştirilen bir çalışma olduğuna işaret eden
Prof. Kırbıyık, “Bu araştırma programı, Okayama Astrofizik
Gözlemevi (OAO, Okayama Astrophysicak Observatory) öte-
gezegen araştırma programının bir parçası ve ortağı olarak
başlamıştır. Bu çerçevede 50 adet G ve K tayf türünden dev yıl-
dız seçilmiş ve bunların ayrıntılı gözlemleri hem TUG’da hem
de OAO’da sürdürülmüştür. Ağırlıklı olarak TUG’da yapılan bu
gözlemler sonucunda ilgili ötegezegen keşfi yapılmıştır”dedi.
Dr. Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının bu çalışmasının
114F099 nolu proje ile TÜBİTAK tarafından bütçe anlamın-
da, aynı zamanda da TÜBİTAK TUG tarafından gözlem ola-
nağı sağlanarak desteklendiğini belirten Prof. Kırbıyık, bu
keşfin bulgularının Astronomy & Astrophysics’de (https://
doi.org/10.1051/0004-6361/201731184) yayınlanarak dün-
ya bilim literatürüne önemli bir katkı sağlandığını ifade etti.
Elde edilen verilerin tümünün değerlendirildiğinde daha
başka gezegenlerin de keşfedilmesinin beklendiğini kayde-
den Prof. Kırbıyık, “14 Nisan 2016 tarihinde dönemin Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık tarafından Dr. Me-
sut Yılmaz’a TUG’da 1000 numaralı gözlem projesi başvuru-
su yapmasından dolayı proje ekibi adına bir plaket verilmiş-
tir. Dr. Mesut Yılmaz halen TUG Akdemik Kurul Üyesi olarak
görev yapmaktadır” dedi.
obuyla Ötegezegen Keşfetti
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook