TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
nklayan” Yıldız Keşfedildi
yan yıldız” olduğunu anlayabiliyorlar.
Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) yıldızlar bültenin-
de yayınlanmak üzere kabul edilen “Zonklayan Yıldız”, araş-
tırmacılar tarafından ayrıntılı olarak incelenecek ve parlaklık
değişimleri takip edilecek.
Zonklayan Yıldızlar, türleri itibarıyla gökbilimcilerin diğer
yıldızların içyapı ve evrimlerini anlamalarında büyük rol oy-
nuyor. Farklı kütle, kimyasal kompozisyon ve yaştaki yıldız-
ların, fiziksel özellikleri ile bunların evrim üzerindeki etkileri,
zonklayan yıldızların gözlemleriyle elde edilen birikim saye-
sinde anlaşılıyor. Bu sebeple her yeni zonklayan yıldız, sahip
olduğu farklı özelliklerle yıldız evrim modellerinin sınanma-
sına ve iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
Küçük Ayı takımyıldızında en son keşfedilen ve “BB UMi”
olarak adlandırılan yıldızdan sonra; Türk araştırmacılar tara-
fından keşfedilen yeni yıldıza da büyük olasılıkla “BC UMi”
adının verilmesi bekleniyor.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook