TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
beyin aktivitelerinde meydana gelen süreçlerin kavranma-
sına olanak sağlıyor; Son 10 yıl içinde kaos alanındaki ça-
lışmalarda birden fazla kopartmana sahip olan sistemlerde
girdi-çıktı mekanizmasının sonuçları incelendi. Literatürde
ilk kez sürekli zaman sistemleri için kaos tanımı verildi. Bu
çalışmamın matematiksel açıdan büyük önem taşıdığını dü-
şünüyorum. Alınmış olan sonuçlar çok geniş pratik alanlar-
da (mekanik, kimya, bioloji, kriptografi) kullanılabilir. Çalış-
malarımızın sonuçları 4 kitap halinde yayınlandı.”
“Fizik Bilimine Ortaokulda Gönül Verdim”
Prof. Dr. Marat Akhmet, bilim insanı olmaya nasıl karar ver-
diğini şu sözlerle anlatıyor: “
“İlkokuldayken matematiği çok sevdim. Matematik so-
rularını hiç zorlanmadan ve büyük bir zevkle çözüyordum.
Ortaokulda eğitim programlarından ve öğretmenlerden
bağımsız matematik ve fizik kitapları okumaya başladım. Bu
bağımsız çalışmanın bilimsel araştırmacılar için önemli bir
yetenek olduğunu düşünmekteyim. Profesyonel anlamda-
ki kararımı ben ortaokulda aldım: Fizik bilimi araştırmacısı
olacaktım. Ama bu hedef için, matematiği daha derin ve
daha geniş anlamalıyım diye düşünerek lisans öğrenimin-
de matematiği seçtim ve matematiğin büyüleyici etkisinde
kaldım. Akademik çalışmalarımı fizik, mekanik ve biyoloji
araştırmalarını odak alarak, uygulamalı matematik alanında
yapmaktayım.”
“TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü Kazanmak Sorumluluğumu Ar-
tırdı”
Kendisini Bilim Ödülüne layık gören TÜBİTAK Bilim Kuru-
lu’na ve bu kararın alınması için katkıda bulunan uygulamalı
matematik alanında önde gelen bilimadamlarınaminnettar
olduğunu ifade eden Prof. Akhmet, “Araştırmalarımda bana
destek veren, benimle çalışan meslektaşlarım ve öğrencile-
rime ayrıca teşekkürler ederim. Aynı zamanda Türk akade-
misyen topluğunun bilimsel çalışmalarımı desteklemesi ve
büyük bir saygı göstermesi benim sorumluğumu arttırıyor.
Yeni hedefler ve yeni araştırmalarla Türkiye’nin bilim ve tek-
noloji alanlarında gelişmesi için verimli bir şekilde katkıda
bulunmak istiyorum” dedi.
Prof. Akhmet’in Bilim
İnsanı Olmak İsteyen
Gençlere Önerileri:
“Bilim insanı olmak
isteyen gençlere
önerim: Seçtiğin
alanda uzman olmak,
büyük bir tutkuyla
çok çalışmak,
araştırmak ve iddialı
hedefler koyup
gerçekleştirmektir.”
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook