TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 6

6
Bülten
ŞUBAT 2015
Medeniyet kavramının kendisinin dahi varlık, bilgi ve de-
ğer paradigması etrafında şekillendiğine işaret eden Davu-
toğlu, şunları kaydetti:
"Her bir değişim, yeni varlık felsefesi, yeni bir bilgi felsefesi,
yeni değerler sistemiyle insanlık tarihinde yeni bir aşamaya
geçişi temsil eder. Bu açıdan baktığımızda, bugün karşı kar-
şıya olduğumuz temel meselelerden birisi, var olan bilgi an-
layışını bilime dönüştürebilme kabiliyeti ile ülkemizin diğer
ülkelerle olan rekabet gücünü artırabilmesidir."
İnsanoğlunun, geçmişte üç önemli paradigmatik değişim-
den geçtiğini dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:
"Bu süreçlerde, bilgi üretim kapasitesine sahip ve öncülük
yapan topluluklar, halklar, milletler, ülkeler bir sonraki dö-
nemde yönlendirici öncü nitelik kazandılar. Bu gelişmeleri
takip edemeyenler ise çağın gerisinde kaldılar, diğerlerinin
ürettiği bilgiye, diğerlerinin ürettiği teknolojiye ram olmak,
onun mahkumu olmak, onun aktarıcısı olmak realitesiyle
karşı karşıya kaldılar. Bizim tarihimizde, devletlerin yükseli-
şine baktığınızda ve aslında Osmanlı Devleti'nin, son kadim
örnek olarak değişimine baktığımızda bir obadan bir devle-
te, oradan da bir dünya düzenini temsil edecek yeni siyasal
zemine yönelişte İstanbul'un fethiyle birlikte yaşanan sürece
çok dikkatli bir şekilde eğilmek gerekir.
O fetihle sadece yeni bir şehir, bir şehir askeri bir zaferle bir
ülkenin baş şehri haline dönüşmedi aynı zamanda fetihten
hemen sonra kadim bütün bilgi birikimi İstanbul'a doğru
aktı. İstanbul sadece siyasi bir merkez olmadı, kadim bilgi bi-
rikiminin aktığı bir büyük bilim merkezi haline dönüştü. Top
teknolojisinin, fetih esnasında kullanımından, Ali Kuşcu'nun
Semerkand'dan İstanbul'a getirilmesine ve daha sonraki dö-
nemlerde o günkü bilimin günlük hayatta teknolojik anlam-
da kullanılmasına yapılan öncülüklere baktığınızda aslında
devletlerin yükselişinde bilginin kullanımın nasıl etkin rol
oynadığını görüyoruz."
B a ş b a k a n D a v u t o ğ l u : " Y e n i b i r h a m l e d ö n e m i n i b a ş l a t m a k d u r u m u n d a y ı z "
2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2 8 . B T Y K 2
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook