TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İkili mikro mercekleme olayının Einstein’ın uzay-zaman
eğriliğinin teyidi özelliğini taşıdığına dikkat çeken Prof. Er-
gin, “Türünün (mikro mercekleme) ilk örneği ve Samanyolu
galaksimizde keşfedilmiş olan, büyük öneme sahip bu ikili
mikro mercekleme olayı yakından takip ediliyor. Bilinmeyen
kaynağın doğasını ortaya çıkarmak için TUG teleskopları
gözlemlerini sürdürüyor” diye konuştu.
Elektromanyetik tayfın tüm dalgaboylarında aynı miktar-
da etkili olan kütle çekimsel mercekleme araştırmalarının
sonuçlarının, kozmolojik bilgi için önemli olduğuna ve ka-
ranlık enerjinin anlaşılmasına ışık tutacağına değinen Prof.
Ergin, şunları söyledi:
“Gaia16aye ile bizim aramızdaki bu görünmeyen ve ta-
nımlanamayan yıldız kütleli cisim bir kara deliğin işareti
olabilir, yakınında ikinci büyük bir cisim de olabilir. Gaia16a-
ye’yi şimdilik iki kez büyüterek doğal ‘büyüteç’ görevi gören
bilinmeyen bu kaynağın varlığını optik ışık üzerindeki etkisi
ile anlayabildik. Bu kaynaktan dünyamıza ulaşabilecek çe-
kim dalgalarının da hassas ölçümlerle görülebilmesi gele-
cek yıllarda mümkün olabilir.”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook