TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 4

4
Bülten
EKİM 2015
TÜBİTAK Ödülleri İçin
Başvuru Süreci Başladı
TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a ve-
rilen “Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek”
görevi kapsamında her yıl düzenlenen“TÜBİTAK Bilim, Özel,
Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2016 yılı başvuruları açıldı.
Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2015
Salı günü sona erecek.
Ödül Esasları Güncellendi
Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nde, TÜBİTAK Bilim
Kurulu tarafından bazı güncellemeler yapıldı. Buna göre,
daha önce kaldırılan“Hizmet Ödülü”yeniden verilecek. Esas
ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim insanla-
rı ödüllere başvurabilecek. Ödüllere daha önceden sadece
kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esaslarda
belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday göstere-
bilecek. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan aday-
lar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebilecek.
Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca
bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacak. Başvu-
ru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş
haliyle bulunduğu
/
oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden yararlanılması
önem taşıyor.
Türkiye’nin En İtibarlı Ödülleri
50 Yılı Geride Bıraktı
Bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve gelişti-
rilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla, ilk kez 1966 yı-
lında Bilim Ödülleri verildi. Bu ilk ödüllerin sahipleri Kimya
dalında, Prof. Dr. Talat Erben ve Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
oldu. 1969 yılında da ilk Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiple-
1966 yılından bu yana düzenli olarak verilen TÜBİTAK Ödülleri’nin 2016 yılı başvuruları açıldı.
Başvurular 15 Aralık 2015 Salı gününe dek yapılabilecek.
T Ü B İ T A K Ö d ü l l e r i İ ç i n B a ş v u r u S ü r e c i B a ş l a d ı
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook