TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 12

12
Bülten
EKİM 2015
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Mühendislik Araştırmaları
Sempozyumu (UMAS’15) Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Prof . Dr. Mehmet Çelik,
Düzce Üniversitesi ’nde TÜBİTA
Sempozyumda bir sunum gerçekleştiren Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, mühendisliğin, bilimle insanlık
arasında köprü kuran bir uygulama olduğunu belirterek,
“Bilimsel güç, bir ülkede teknolojik gücü doğurur. Teknolo-
jik güç ile ekonomik güç ise uluslararası itibar ve insanlığın
refahı demektir” dedi.
Özel sektörde çalışan doktoralı personelin istihdamına
yönelik destekleme programı yürüttüklerini ifade eden Prof.
Dr. Mehmet Çelik, “1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında
Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamın-
da, özgün uygulamalı araştırma projelerinin oluşturulması,
kuruluşların mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel
niteliğinin yükseltilmesi, çalışma çıktılarının patent ve bi-
limsel yayına dönüştürülmesi ile geliştirilen ulusal ve ulus-
lararası işbirliği ağlarıyla yaygınlaştırılması amaçlarıyla “Özel
Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi
Çağrısı”na çıkılmıştır. Çağrı kapsamında başvuru yapan ku-
ruluşlar, istihdam edecekleri doktoralı personel için 24 ay
süresince desteklenecek olup, bu süre içerisinde büyük öl-
çekli işletmelerde en az 3, küçük ölçekli işletmelerde ise en
az 1 doktoralı araştırmacı istihdam etmesi şartı aranacaktır.
Kapanan çağrımıza 48 firma başvurusu aldık. Söz konusu
çağrı kapsamında 2017 yılı sonuna kadar 48 firmada 110
doktoralı personel istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
Bu 48 firmanın 31’i KOBİ, 17’si Büyük Ölçekli firmalardır. Söz
konusu firmaların 15’i Ar-Ge Merkezi, 22’si Teknoparkda yer
almaktadır. Firmalarda istihdam edilmesi hedeflenen 110
doktoralı personelin, yüzde 50’si Ar-Ge Merkezinde, yüzde
31’inin ise Teknoparklarda yer alan firmalarda istihdam edil-
mesi planlanmaktadır. Söz konusu doktoralı personelin yüz-
de 57’sinin Büyük Ölçekli firmalarda, yüzde 43’nün ise KOBİ
ölçeğindeki firmalarda istihdam edilmesi hedeflenmekte-
dir” şeklinde konuştu.
D ü z c e Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e T Ü B İ T A K D e s t e k l e r i A n l a t ı l d ı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook