TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
"Doğru terminoloji üniversite-kamu-
sanayi iş birliği olmalı"
Prof. Dr. Arif Ergin, "ÖlümVadisi" konulu bir grafik göstere-
rek, bunu KOBİ'lerin fikir halindeki bir ürünü hayata geçire-
ne kadarki süreçte artık masrafı karşılayamayacak hale nasıl
geldiğini yani "öldüğünü" gösteren bir grafik olarak anlattı.
TÜBİTAK'ın "Ölüm Vadisi"ndeki çukuru doldurduğunu
belirten Ergin, "Üniversite ve sanayi arasında bir çukur var.
TÜBİTAK verdiği desteklerle bu çukuru doldurma görevini
üstlenmiş bir kamu kurumudur. Dolayısıyla doğru termino-
loji üniversite-kamu-sanayi iş birliği olmalıdır" ifadelerini
kullandı.
Ancak artık destek mekanizmalarının yanlış yorumlana-
rak fonlama mekanizması olmaya başladığını belirten TÜ-
BİTAK Başkanı Ergin, şirketlerin Ar-Ge yaptıklarına devleti
inandırdıkları sürece ayakta kalabildiğini ancak "ben ticari-
leştim" dedikleri noktada fonlama eksikliğinden ölebildiğini
söyledi.
Ergin, dolayısıyla bundan sonra verilen desteklerin etki
değerlendirmesinin yapılmasını çok önemseyen bir politi-
ka güdecekleri bilgisini verdi. 4G teknolojisinin uluslararası
standartlarda, hangi teknoloji ve hangi uygulamalarla yapı-
lacağında karar kılındığını belirten Ergin, şöyle devam etti:
"Bugün 4G yapmak istiyorsanız Türkiye'nin ürettiği hiç bir
şeyi kullanamazsınız. 5G'de ise standartlar henüz yazılmadı.
Teknolojiler oluşuyor. Ne zaman 5G'de teknolojilerin yüzde
90'ı netleşirse o zaman bunun standardı yazılacak. Stan-
dardı yazıldığında ise o standarda kim katkıda bulunduysa
onların ürünleri uluslararası pazarlarda yer alacak. Demek ki
Türkiye'nin 5G'de kendi ürettiği ürünleri yaygınlaştırabilece-
ği fırsat penceresi hala açık duruyor.
"Bir firma telsiz ihalesine girerken
TÜBİTAK da girmemeli"
Arif Ergin, TÜBİTAK'ın teknolojiyi, fikri ürettiğini ancak seri
üretime girmediğini belirterek, seri üretime girdiği yerde
sektörü öldürdüğünü ifade etti. TÜBİTAK'ın artık bunu yap-
maması gerektiğini vurgulayan Ergin, "TÜBİTAK bir şey üret-
tiği zaman 'Ben bunun know-how'unu ürettim. Fikri mülki-
yeti TÜBİTAK'ta. Türkiye'den kim gelirse gelsin ben bunu eşit
haklarla lisanslıyorum' deyip rekabetten kendini çekmesi
lazım. Bir firma telsiz ihalesine girerken TÜBİTAK da girme-
meli. Ama bir firma gelecek nesil telsiz teknolojisini patent-
lemek istediği zaman TÜBİTAK ile rekabet etmeli. Çünkü biz
teknolojiyi üretip seri üretimden çekilmemiz gereken bir
noktadayız" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında bir konunun
önemli olduğunu belirten Ergin, bu kadar Ar-Ge'ye akıtılan
paranın etki değerlendirmesini yapmadan gelecek 8 yılın
geçilmemesi ve kaçakların önlenmesi konusunda tedbir
alınması gerektiğini söyledi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook