TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 6

6
Bülten
EKİM 2015
Panel Başkanı olan Dünya Bilimler Akademisi Direktörü ve
Ruanda Bilim ve Eğitim eski Bakanı Prof. Romain Murenzı ile
beraber Panel üyeleri Bruce Lehman (Amerika Birleşik Dev-
letleri), Firdavsi Qadri (Bangladeş) ve Dorte Olesen’in (Da-
nimarka) yanı sıra Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu ve Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı Hakan Karataş da törende hazır bulundu.
Başbakan Davutoğlu:
“Türkiye, En Az Gelişmiş Ülkeleri Desteklemek İçin
Evsahipliği Yapmayı Önerdi”
Birleşmiş Milletler’in 70. Olağan Genel Kurulu’nda bir ko-
nuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin, En
Az Gelişmiş Ülkeleri (EAGÜ) desteklemek için kurulan bilim,
teknoloji ve inovasyon mekanizmasına ev sahipliği yapma-
yı önerdiğini aktardı.
Başbakan Davutoğlu konuşmasında ayrıca "Kalkınma
gündemimiz yeni ve çok iddialı. Bunu yürütebilmek için uy-
gulama aşamasında somut adımlara ihtiyacımız var. Bu çer-
çevede sürdürülebilir kalkınma hedeflerini finanse etmek
için gerekli kaynakları devreye sokmamız gerekiyor. 2030
gündemi için de uygulama için gerekli unsurları etkili bir
şekilde yürütmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
B
irleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Ban Ki-moon
tarafından atanarak oluşturulan Yüksek Düzeyli Uz-
manlar Paneli, En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) yönelik
kurulması planlanan Uluslararası Teknoloji Bankası’nın gö-
rev ve organizasyonel yapısı gibi hususları içeren ve Ban-
ka’nın Türkiye’de kurulmasını tavsiye eden raporu 22 Eylül
2015 tarihinde gerçekleştirilen bir tören ile BM Genel Sekre-
teri Ban Ki-moon’a sundu.
En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik
Uluslararası Teknoloji Bankas
U l u s l a r a r a s ı T e k n o l o j i B a n k a s ı T ü r k i y e ’ d e K u r u l a c a k
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook