TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 10

10
Bülten
EKİM 2015
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, İstanbul Tica-
ret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen "Hedef 2023
Zirvesi”nde "Katma Değerli Ürün Üretmek İçin Ülkemizde
Üniversite-Sanayi İş Birliği En Etkin Düzeyde Nasıl Sağlana-
bilir?" içerikli konuşma yaptı.
2000 yılından bu yana TÜBİTAK'ın gelişim sürecini anla-
tan Ergin, kurumun Ar-Ge fonlamasına başladığı 2005-2006
yıllarının dönüm noktası olduğunu aktardı. Ergin, 2005-
2010 yıllarında ise TÜBİTAK'ın bu konuda gelişme sürecini
geçirdiğini belirterek, "2010 yılına gelindiğinde TÜBİTAK,
sanayiye Ar-Ge desteği verme konusunda mekanizmalarını
olgunlaştırmıştı. 2010-2015 dönemine baktığımızda ise çok
hızlı yükselen grafikler görüyoruz. Desteklenen Ar-Ge pro-
jesi adedi ve fon miktarları hızla yükseliyor" diye konuştu.
TÜBİTAK'ın destekleme mekanizmasını üç ana kanaldan
çalıştırdığını belirten Ergin, bunları, "Doğrudan bilim insan-
TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin
Hedef 2023 Zirvesi
larına yapılan BİDEB fonlamaları, Ar-Ge (ARDEB) destekle-
meleri ve reel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin TEYDEB üzerin-
den desteklenmesi" şeklinde tanımladı. Ar-Ge desteklerinin
bu kadar değişik kategorilere bölünmesine ihtiyaç olup ol-
madığı konusuna değinen Ergin, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar destek dağıtan TÜBİTAK'ın 2015'ten sonra
verdiği desteğin etki analizini yapmaya başlaması lazım. TÜ-
BİTAK milyarlar dağıtıyor ama memleketin katma değerine
katkısı ne oldu, buradan fonladığımız araştırmacılarımız, bi-
lim adamlarımız reel sektöre ne kadar katma değer sağladı,
reel sektör aldığı katma değer ile ne yaptı? Bunları bugüne
kadar yeterince sorgulamadık. Çünkü 2005’e kadar paramız
yoktu. Sonra 2010’a kadar paramız vardı ama olgun me-
kanizmalarımız yoktu. Şimdi mekanizmalarımız olgunlaştı
ama değerlendirmemiz zayıf. Artık değerlendirme yapma
zorunluluğumuz gündemdedir."
H e d e f 2 0 2 3 Z i r v e s i
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook