TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Desteklerini Anlattı
“Bireysel genç girişim programı”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik sunu-
munda, “İş fikri olan bireysel girişimcilerimize yönelik fikir
aşamasından pazara kadar tüm aşamalarda destek sağlayan
ve çok yakın zamanda revize edilen 1512– Bireysel Genç Gi-
rişim (BiGG) Programımız bulunmaktadır. Bu program 2012
- 2014 yıllarında Girişimcilik Aşamalı Destek Programı olarak
uygulanmış ve bu programdan destek alarak 349 firma ku-
rulmuştur. Bu yıllar arasında başvuran girişimcilerin eğitim
durumuna bakıldığında yüzde 26 ile yüksek lisans öğrenci-
si, yüzde 22 ile doktora yapan girişimcilerin ilk sıralarda yer
aldığını görmekteyiz” dedi. Prof. Dr. Çelik konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Ticarileşme desteğini tüm aşamalara yaydık”
“2015 Yılı başlarında Programda büyük bir revizyon ya-
pılmış ve adı değiştirilmiştir. Şimdi yeni uygulama ile tica-
rileşme desteğini tüm aşamalara yayarak 3 aşamada destek
sağlıyoruz. Önemli bir diğer yenilik olarak programa “Uy-
gulayıcılar” eklenmiştir. Şöyle ki, programın ilk aşamasında
TÜBİTAK’a gelen iş fikirlerinin doğrulamasının yapılması için
girişimcilerin iş fikirleri, uygulayıcı diye ifade ettiğimiz kuru-
luşlara sunulacaktır.
2. aşamada doğrulanan iş fikirlerinin iş planlarına dönüş-
mesi için mentörlük desteği ve iş planının da şirketleşmesi
için hibe destek sağlıyoruz. 3. aşamada ise bir önceki aşa-
mada elde edilen çıktıların Ar-Ge çalışmalarıyla performans
ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesiyle ticarileşme po-
tansiyellerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu aşamada yeni
kurulan firma 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı’na başvurabilmektedir.”
“17 Uygulayıcı Kuruluş”
Bu yıl ilk kez uygulanan “BiGG Uygulayıcısı Çağrısı”nı 17
kuruluşun kazandığını anlatan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “BiGG programı kapsamında; fikir-
den iş planına kadar olan süreçlerin desteklendiği aşama,
1 aşamadır. 1601 Programı çağrısı ile belirlenen uygulayıcı
kuruluşlar (deneyimi olan büyük ölçekli sermaye şirketleri,
teknopark yönetici şirketleri, TTO) tarafından girişimci aday-
larının iş fikri başvurularının alınıp değerlendirildiği, başarılı
bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için,
girişimci adayına eğitim, rehberlik, ön kuluçka v.b. hizmetle-
rin sağlandığı çalışmalar 1. aşamada gerçekleştirilmektedir.
1512 Programından BiGG’e dönüşümün yapı taşı 1. aşama
faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşlardır”diye konuş-
tu.
“Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika
Programı”
Üniversite öğrencilerinde girişimcilik ve yenilikçilik algı-
sının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde
hayata geçirilmesi için de Üniversitelerde Girişimcilik Serti-
fika Programını sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Mehmet
Çelik, “Program kapsamında üniversite hocalarımızın proje
yazma kültürü, iş rehberliği, yaratıcı düşünme gibi konular-
da girişimcilik dersleri oluşturmalarını destekliyoruz. 2014
yılında bu program kapsamında 14 üniversitemizi destekle-
dik. Bu yıl 35 üniversitemizi desteklemek üzere çalışmaları-
mızı tamamladık” diye konuştu.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik’e, Düz-
ce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tara-
fından teşekkür belgesi takdim edildi.
Prof. Dr. Mehmet Çelik
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook