TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 8

8
Bülten
EKİM 2015
Teknoloji Bankası İstanbul Paneli
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ta-
rafından atanarak oluşturulan Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Paneli, En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik kurulması planlanan
Uluslararası Teknoloji Bankası’nın görev ve organizasyonel
yapısı gibi hususları görüşmek üzere İstanbul’da bir araya
geldi.
Dünya Bilimler Akademisi Başkanı ve Ruanda Bilim ve Eği-
tim eski Bakanı Prof. Romain Murenzı başkanlığında topla-
nan panel, sözü edilen Teknoloji Bankası’nın Türkiye’de ku-
rulmasını tavsiye eden raporu onayladı.
Açıklamayı Bakan Fikri Işık yaptı
Toplantının sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık’ın katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın
Toplantısı’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcı-
sı Acharya, Türkiye’nin bu girişime verdiği sonsuz katkıya
minnettar olduklarını belirtirken, Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Paneli Başkanı Prof. Romain Murenzı de Panel tarafından
hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası’nın ku-
rulumuna dair büyük bir adım olan Fizibilite Çalışmasının
2015 yılı Eylül ayı sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Sn. Ban Ki-moon’a sunulacağını ifade etti.
Bakan Fikri Işık ise, ülke olarak en az gelişmiş ülkelere ver-
diğimiz önemin altını çizerken bunun 2011 yılında“Birleşmiş
Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) IV. Konferansı”nın
Türkiye’de düzenlenmesi ile de açıkça görüldüğünü ortaya
koydu. Bakan Işık ayrıca, böyle bir uluslararası nitelikli Tek-
noloji Bankasına Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli’nin mu-
tabakatı ile ev sahipliği için Türkiye’nin kabul görmesinin
mutluluk verici olduğunu belirtirken, Banka’nın hem BM’nin
Teknoloji alanındaki ilk kuruluşu olacak olması hem de mer-
kezi Türkiye’de bulunacak ilk BM girişimi olma özelliğini taşı-
ması sebebiyle büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Işık,
TÜSSİDE (Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) bünyesinde
kurulması planlanan Teknoloji Bankası’na TÜBİTAK ve Ensti-
tülerinin sahip olduğu kabiliyetler ve BilişimVadisi’nin suna-
cağı imkanların bir araya gelmesi ile oluşacak sinerji sonu-
cunda yapılabilecek katkının ciddiyetine dikkat çekti. Bakan
Işık, Türkiye’nin gerek Banka’ya ev sahipliği yaparak, gerekse
de nitelikli ve genç insan kaynağını sunarak ülke olarak üze-
rine düşeni yapmış olacağına olan inancını dile getirdi.
T e k n o l o j i B a n k a s ı İ s t a n b u l P a n e l i
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook