TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ban Ki-moon: “İstanbul’u BM’nin Ana Merkezlerinden
Biri Haline Getirmeyi Hedefliyoruz”
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon toplantıda, Türkiye’ye
Teknoloji Bankası’na evsahipliği yapma taahhüdü ve bugüne
kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı müteşekkir olduk-
larını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
hafta içinde başka konular da dâhil olmak üzere iki kere te-
lefonlaştıklarını belirten Ki-moon, bu görüşmelerde Türkiye’yi
Birleşmiş Milletler’in en önemli ve büyük bölgesel merkezle-
rinden birisi haline getirme noktasında mutabakata vardıkla-
rını ifade etti. Genel Sekreter, Türkiye’de kurulması planlanan
Teknoloji Bankası’nın bu hedefin kritik bir parçası olacağını da
sözlerine ekledi.
Ki-moon ayrıca, Banka’nın EAGÜ’lerin kalkınmasında hayati
bir rol oynayacağını; bilim, teknoloji ve inovasyonda EAGÜ’ler
tarafından kaydedilecek gelişmelerin tarihin seyrine etki ede-
cek büyük değişikliklere vesile olabileceğini; gelişmiş ülkeler-
le aralarında varolan uçurumun ancak araştırma ve geliştir-
me ile kapanabileceğine olan inancını ve bunda da Teknoloji
Bankası’nın büyük rol oynayacağını düşündüğünü ifade etti.
Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli Başkanı Prof. Romain Mu-
renzi de yaptığı katkılardan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini
iletti. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasekioğlu, sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için
herkese rol düştüğünün ve bunun için de BM’nin des-
teğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Türkiye’nin
EAGÜ’lere olan desteğinin her zaman devam edece-
ğini ifade eden Hasekioğlu, bu süreçte uluslararası
camianın da BM tarafından harekete geçirilmesinin
beklendiğini dile getirdi.
Türkiye’de Kurulacak
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook