37
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Bilim­insanoğlunun­yöntemli­bir­şekilde­evreni­anlama­çabasıdır.­Mutlak­bir
gerçekten­daha­çok­yanlışlığı­kanıtlanabilir,­sınanabilir­bilginin­peşindedir.­Bu
bilginin­üretilmesinde­bilim­insanlarının­kişisel­duygu­ve­zaaflarının­etkisi­en
aza­indirilmeye­çalışılır.­Fakat­önceki­sayılarımızdaki­“Belirsiz­Bilim”­ve­“Ay
Işığında­Füzyon”­yazılarından­da­hatırlayacağınız­gibi­bilim­dünyasında­yanlılık,
sahtecilik­ gibi­“etik­ dışı­ davranışlar”­ olagelmekte.­ Bu­ saygın­ ve­ eğitimli
insanların­dünyasında­nasıl­oluyor­da­etik­dışına­çıkılıyor,­bilim­insanları­neden
hem­bizi­hem­de­meslektaşlarını­kandırmaya­çalışıyor?
Bilimde
Sahtekârlık
Olağandışı
Mikroorganizmalar
Bilim­ insanlarına­ göre­ bazı­ mikroorganizmalar­“eşsiz”.­ Bu­ mikroorganizmalar
okyanusların­ derinliklerinde,­ kutup­ denizlerinde,­ aşırı­ tuzlu­ sularda,­ dağların
zirvesinde,­ buzullarda,­ kaynayan­ kaplıca­ sularında­ ve­ hatta­ nükleer­ atıkların
arasında­dahi­canlılıklarını­sürdürebiliyor,­hücre­bileşenleri­de­bu­uç­koşullara­uyum
sağlıyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44