LS3: Yeni Nesil Engebeli Arazi Robotları
Tekerlekli­robotların­sadece­düz­arazilerde­hareket­edebildiği­günler­artık­çok­gerilerde­kaldı.­Doğadan­ilham­alınarak­tasarlanan­yeni­nesil­robotlar,­hemen
hemen­her­türlü­arazi­ve­hava­koşulunda­hareket­edebiliyor.­Daha­zor­durumlarda,­örneğin­fiziksel­engellerle­karşılaştıkları­durumlarda­kendileri­kararlar
alarak­bu­engelleri­kolaylıkla­aşabiliyorlar.
38
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44