36
Afrika’dan Amazon’a
Çöl Tozuyla Seyahat
Elbiselerimizin,­otomobillerimizin­üzerindeki,­içtiğimiz­meyve­suyundaki­tozun­nereden­geldiğini­hiç
düşündük­mü­acaba?­Büyüklükleri­bir­saç­kılının­yaklaşık­20’de­1’i­kadar­olan,­çevremizde­milyonlarcası
dolaşan­tozlar­hakkında­ne­biliyoruz?­Araştırmalara­göre­Sahra­Çölü’nden,­Patagonya’dan­veya
Grönland’dan­kalkıp­uzun­yolculuklardan­sonra­bize­misafir­olan­bu­tozların,­binlerce­hatta­milyonlarca
yıl­yaşları­olabilir.­Sıkı­durun,­bu­tozlar­Afrika’dan­kalkıp­binlerce­kilometre­kat­ettikten­sonra­karla
beraber­Erzurum’a­yağarken­Amazon’da­bitkilerin­çiçek­açmasına­da­sebep­olabilir.­TÜBİTAK­Popüler
Bilim­Kitapları­tarafından­yayımlanan­Tozun­Gizli­Hayatı­adlı­kitapta­bahsedildiği­gibi,­“evrenden­mutfak
tezgâhına,­küçük­şeylerin­büyük­sonuçları”­meraklı­araştırmacıların­ilgisini­bekliyor.­Kısacası­kelebek
etkisi,­Moğolistan’ın­Gobi­Çölü’ndeki­pembe­portakal­renkli­tozlar­için­de­geçerli.­Artık­gezegenimizin
en­küçük­habercilerinden­biri­olan­tozların­haber­bültenlerini,­klimatolojiden­immünolojiye­kadar
bütün­“loji”­lerle­ilgilenen­bilim­insanları­merakla­takip­ediyor.
TÜBİTAK­Bilim­ve­Teknik­Dergisi’nde
Bu Ay...
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44