Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
İçme Sütü
Bir­Bardak­Sütte­Kopan­Fırtına
Dünya­nüfusunun­artış­hızı­ve­yaşanan­ekonomik­gelişmeler­dikkate
alındığında­toplumların­sağlıklı,­­yeterli­ve­dengeli­beslenme­ihtiyaçları
her­geçen­gün­daha­büyük­anlam­kazanıyor.­Ülkeler­ileriye­dönük
stratejilerini­güçlü­ve­sağlıklı­toplum­yaratma­üzerine­kurguluyor.­Ülke
olarak­bizim­de­yüksek­gıda­üretim­potansiyelimizi,­bilim­ve­teknoloji
yardımıyla­etkin­kullanmamız­gerekiyor.­Bu­kapsamda­üstün­beslenme­özelliklerine­sahip­süt­ve­süt­ürünleri,­ülkemiz­gibi­genç
ve­hareketli­nüfusun­fazla­olduğu­toplumlarda­hayli­önemli­bir­yer­tutuyor.­Gelişmenin­bir­göstergesi­olarak­insanlar­beslenme
konusunda­her­geçen­gün­bilinçleniyor­ve­en­doğal­hak­olarak­kendileri­için­en­uygun­gıdayı­tüketmek­istiyor.­Bu­yazıda­dünyadan
ve­Türkiye’den­bazı­istatistikleri­karşılaştırmalı­olarak­ele­alıyor­ve­bilimsel­veriler­ışığında,­süt­ve­son­zamanlarda­üzerinde­çok
konuşulan­içme­sütleri­ile­ilgili­bilgileri­dikkatinize­sunuyoruz.
39
Deniz Kabukları
Yaz­mevsiminin­en­güzel­yanlarından­biridir­ilk­fırsatta­deniz­kıyısına­gitmek,­kendini­o­serin­sulara­bırakmak,­dinlenmek­ve­huzur­bulmak.­Zaman­hiç
geçmesin­isteriz,­ama­tatil­bitip­de­eve­dönme­vakti­geldiğinde­bu­güzelliği­bize­her­daim­hatırlatacak­bir­şeyleri­de­yanımızda­götürmek­isteriz.­İşte­deniz
kabukları­tam­da­bu­sırada­devreye­girerek­denizin­o­eşsiz­güzelliğini,­renkli­dünyasını­ve­benzersiz­kokusunu­bizlere­yıl­boyunca­hatırlatmaya­devam­eder.
Yaz­sonunda­deniz­kıyısından­ayrılırken­topladığımız­deniz­kabukları­sayesinde­istediğimiz­her­an­o­güzel­tatilin­hatırasının­zevkine­yeniden­varabiliriz.
Özellikle­iri­deniz­kabuklarını­kulağımıza­tuttuğumuzda­kıyıya­vuran­dalgaların­ve­denizin­sesini­duyarız­yeniden.­Denizden­gelen­mücevherler­gibi­kıyılara
serpilmiş­olan­bu­doğal­mucizeler­salyangozlar,­midyeler,­deniztarakları,­istiridyeler­ve­diğer­deniz­yumuşakçaları­tarafından­oluşturuluyor.­Türlü­şekillerdeki,
çeşit­çeşit­bu­kabuklar­yüzyıllardır­deniz­canlılarının­terk­ettiği­evler­olarak­bilinmelerinin,­süs­eşyası­ve­para­olarak­kullanılmalarının­yanı­sıra­günümüzde
tıptan­matematiğe­ve­sanata,­ağır­metallerin­temizlenmesinden­kompozitlere­ve­malzeme­bilimine­kadar­daha­birçok­alanda­kullanılıyor.­Bu­ay­deniz
kabuklarının­renkli­dünyasına­derinlemesine­bir­yolculuk­edelim­istedik.­Bakalım­bu­sefer­deniz­kabuğu­kulağımıza­neler­neler­fısıldayacak?
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44